Diyet

Yaz boyu uzun günlerde daha fazla dışarıda vakit geçirildi, sosyalleşildi ve beslenme düzeni şaştı. Bunlar da tartıda fazla kilo olarak karşımıza çıktı. Sonbaharın ilk ayı sıcak günlerin telafisini yapmak için en ideali.

Formsante - - İÇİNDEKİLER - ✑ Deran Çetinsaraç

Yaz kilolarından kolayca kurtulmak mümkün!

Yaz mevsimi BoyunCA GünEş, DEnIz, kumsAl, tAtIl DErkEn BEslEnmE düzenimiz iyice kArıştı. FAzlA kIlolArın uCu kAçtı. HAvAlArın sErInlEmEsIylE BIrlIktE, BAHArA mErHABA, FAzlA kIlolArA ElvEDA DEmEyE HAzır mısınız? BEslEnmE vE DIyEt UzmAnı NIl ŞAHIn GürHAn, özEllIklE Eylül AyınDA BEslEnmE vE EGzErsIz rutInInDE yApACAğınız küçük DEğIşIklIklErlE yAz kIlolArını kolAyCA GönDErEBIlECEğInIzI söylüyor.

➠Susamadan su için

YAz AylArınDA Aşırı sıCAklArDA BElkI DE HEmEn susuyorDunuz AnCAk HAvAlArın sErInlEmEsI su IHtIyACınızı GölGElEyEBIlIr. BAştA su tükEtImInI ArtırmAk olmAk üzErE yAz kIlolArınDAn HızlA kurtulmAk IçIn yApılmAsı GErEkEnlErI Dyt. NIl ŞAHIn GürHAn sırAlADı: GünDE 5-6 öğün BEslEnIn. Öğün ArAlArının 2–3 sAAt olmAsınA özEn GöstErIn. Öğün AtlAmADAn BEslEnmE AlışkAnlığı kAzAnın. SABAH öğlEn AkşAm AnA öğünlErInIzDE tEmEl BEsIn GruBu yIyECEklErI tAmAmlAyın. TEmEl BEsIn GruBu yIyECEklEr; Et GruBu (kırmızı Et, tAvuk, HInDI, BAlık, yumurtA vs.); süt GruBu (süt, yoğurt, AyrAn, CACık vs…); tAHıl vE tAHıl ürünlErI GruBu (EkmEk, pIlAv, mAkArnA, BulGur, kuskus vs.) vE sEBzE-mEyvElErDEn (tüm sEBzE vE mEyvElEr) oluşuyor.

➠ Ara öğünlerde sağlıklı atıştırmalıklar seçin

HAFtADA 2-3 kEz kuruBAklAGIl (kuru FAsuylE, noHut, yEşIl

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.