TArIHI SIt AlAnlArı ŞAntIyEyE DönECEk

Yeni İlke kararındaki Kamu Hizmet Binaları (Yapıları) ibaresi bir nevi Truva Atı işlevi görmektedir, görecektir. Halk diliyle söylersek, “cinlik” yapılmıştır. Artık kale delinmiştir. Ayrıca Milli Park olan ve olmayan yerler ayrımına gidilerek, her yönde

Güncel Hukkuk - - ÜNCEL - BünyAD DInç

TBirincisi; Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 38 sayılı toplantısında alınan (421) numaralı 19.4.1996 tarihinde kabul edilmiş olan “Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları” hakkındaki İlke kararıdır.

1996 yılında alınmış olan “Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları” hakkındaki bu İlke Kararı aynen şöyledir:

“Tarihi Sit: Milli tarihimiz ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların cereyan ettiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması gerekli alanlardır. Koruma ve Kullanma Koşulları a)*( Değişik: 19/01/2010 tarih ve 763 sayılı İ.K.)Uzun devreli gelişme planı ilgili koruma bölge kurulunca uygun görülünceye kadar zorunlu altyapı uygulamaları dışında, bitki örtüsünü, topoğrafik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir inşai ve fiziki uygulamada bulunulamayacağına,

b) Bu alanları çevre düzeni planına kavuşturacak gerekli çalışmaların yapılarak hazırlanacak çevre düzeni planları için koruma kurallarının uygun görüşlerinin alınmasına,

c) Alanın tescil tarihi öncesi doğal dengeyi bozucu yapılmış her türlü uygulamanın zaman içinde ıslahı için kamu kuruluşlarınca gerekli çalışmanın yapılmasına,

d) Bu alanlar içinde yer alan orman alanlarında Orman Bakanlığı’nca gerekli çalışmaların yapılabileceğine,

e) Bu alanlar içinde yer alan anıt ve şehitliklerin düzenleme ve gerekli onarımları için projeleriyle birlikte koruma kurulundan izin alınmasına,

f) Önceden süregelen tarımsal faaliyet ile bağ ve bahçeciliğin devam ettirilebileceğine, bu amaç dışında kesinlikle kullanılamayacağına, karar verildi.”

Bu İlke Kararı’nın *(a) bendi 1996

BIrInCI İlkE KArArı’nın NItElIğI

ürkiye’de Tarihi Sit alanlarının neden şantiyelere döneceğini açıklayabilmek için iki İlke Kararı’nı yakından incelememiz gerekiyor. Böylece kültür ve tabiat varlıklarını koruma anlayışımızın ne olduğunu da gözler önüne serilmiş olacaktır.

yılı değişikliğinden önce şöyleydi: a) Bitki örtüsünü, topoğrafik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir eylemde bulunulamayacağına,Tarihi Sit’ler milli tarihimiz ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların cereyan ettiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması gerekli alanlardır. Koruma ve Kullanma Koşulları’na göre “uzun devreli gelişme planı” ilgili Koruma Bölgesi Kurulu’nca uygun görülünceye kadar; zorunlu altyapı uygulamaları dışında, bitki örtüsünü, topoğrafik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir inşai ve fiziki uygulamada bulunulamayacağı ilke olarak kabul edilmiştir. Bu alanları çevre düzeni planına kavuşturacak gerekli çalışmaların yapılarak hazırlanacak çevre düzeni planları için Koruma Kuralları’nın uygun görüşlerinin alınması ilkesi benimsenmiştir. Alanın tescil tarihi öncesi doğal dengeyi bozucu yapılmış her türlü uygulamanın zaman içinde ıslahı için kamu kuruluşlarınca gerekli çalışmanın yapılması zorunludur. Bu alanlar içinde yer alan orman alanlarında Orman Bakanlığı’nca gerekli çalışmaların yapılabileceğine, bu alanlar içinde yer alan anıt ve şehitliklerin düzenleme ve gerekli onarımları için projeleriyle birlikte koruma kurulundan izin alınmasına, önceden süregelen tarımsal faaliyet ile bağ ve bahçeciliğin devam ettirilebileceğine, bu amaç dışında kesinlikle kullanılamayacağına Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından karar verilmiş ve İlke Kararı verilmiştir.

İlk bakışta çok fazla bir fark gözükmeyen iki metin dikkatlice

okunursa; bu değişiklikle yapılmak istenen daha net anlaşılır. Nedir bu değişiklik? Tarihi

Sit alanlarının tümü Kamu Hizmet Binaları (Yapıları) adı kullanılarak artık imara

açılmış olmasıdır

İkInCI İlkE KArArı

Sonra ne oldu? İkinci bir kararla önceki İlke kararı değiştirildi.

1996 yılında alınmış bu İlke Kararı’nda çok önemli bir değişiklik yapıldı. Hepimizi yakından ilgilendiren bu değişikliğin çoğu kimse farkında değil.

Karar, bu kez sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alındı. 16 Ocak 2014 tarihindeki Bakanlığın 20 numaralı toplantısında alınan (271) numaralı kararla Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları hakkındaki Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun İlke Kararı değiştirildi. 18 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete’nin 28917 sayılı nüsha-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.