Kaynakça

Güncel Hukkuk - - GÜN EL -

Akbulut O., Barış İçinde Birlikte Yaşamanın Hukuki Zemini, XII Levha Y., 2008. H./Yanık M., Siyasi Partiler Hukuku, İstanbul 2011, Der Yayınları. Sağlam F., Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’de Kapatılan Partilere İlişkin Kararlarının Partiler Hukukuna Etkisi, Anayasa Yargısı D., C: 16, 1999. Tanör B., Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, BDS Yayınları, 3. Baskı. Tanör B./Yüzbaşıoğu N., 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, 10. Bası.

Turhan M., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Parti Kapatma Davaları, Ankara Üniv. SBF D., C:57, Sayı: 3.

Uygun O., Siyasi Partilerin Kapatılması Rejiminin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Anayasa Yargısı D., C:17, 2000.

Yokuş S., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve 1982 Türk Anayasası’nda Hak ve Özgürlüklerin Kötüye Kullanımı, Ankara 2002, Yetkin Yayınları.

Yokuş S., Türk Anayasa Mahkemesi’nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Siyasi Partilere Yaklaşımı, auhf dergisi, 2001, Cilt:50, Sayı:4.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.