YAĞSIN YAĞMUR BAŞLASIN OKUL

Hey Girl - - EDITO - Nilgün Yıldız Konakcı

Okul ba ş l a y a l ı ço k o l mad ı bi l i y o r u m a ma ha v a l a r so ğ u may a ba ş l a d ı ğ ı n d a de r s l e r d e ba ş l a d ı d e mekt i r. Bi r sa b a h ka l k ı p gü n e ş i gö r mek , er t e s i gü n ka l k ı p ya ğ mur d a ıs l a n mak ba h a r ı n en gü z e l ya n ı d ı r. Dö r t mev si m te k bi r ay a to p l a n ı r. Bi z d e so n b a h a r ı n gü z e l gü n l e r i n i sa y f a l a r ı mı z a ta ş ı d ı k v e sa n a yi n e harika bir dergi hazırladık. Ok u l ba ş l a d ı ğ ı n a gö r e sa n a en gü z e l he d i y e y i bi z ve r e l i m is t e d i k v e bi r b i r i n d e n şi r i n no t de f t e r l e r i mi zl e ka l b i n d e 1- 0 ön e ge ç mey i ga r a n t i l e d i k . Ta bi i ki sü p r i z l e r i mi z bu n l a r l a bi t med i . Sa y f a l a r ı çe v i r d i k ç e se n d e n ge l e n is t e k l e r e ce v a p ve r d i ğ i mi z i gö r e c e k s i n . Ön ce l i k l e se v g i l i Ze n d a y a ’mı z ı mer ce k al t ı n a al d ı k v e Sp i d e r Man’ i n ye n i kı z ı n ı ağ l a r ı mı z a ta k t ı k . Moda d a Gi gi il e ci c i bi r kı z ol u r k e n , b u de r g i y i ar k a d a ş l ı k sırlarına ayırdık. En sevdiğin kankana dair tüm sırları ortaya ko y d u k . Ok ul u ne d e n se v d i ğ i n i ar a ş t ı r d ı k , ce v a p l a r ı sa n a bı r a k t ı k . B u ar a d a DNCE il e Jo e ’ y u , E XO il e bi z i m ya k ı ş ı k l ı Ko re l i l e r i un u t mad ı k . Yine her sayfasını seveceğin, okurken biraz da olsa derslerin st r e s i n d e n ku r t u l a c a ğ ı n , bi r He yg i r l Kı z ı o l man ı n n e ka d a r ayrıcalıklı olduğunu hatırlayacağın bir dergi hazırladık. Ok ud u k ç a de r g i n i el i n d e n bı r a k ma is t e d i k . Umar ız b u a y d a g eçen ay olduğu gibi gülen yüzünü kahkaya dönüştürebiliriz. He p gü l He yg i r l Kı z ı . ny i l d i z @ d oga nb u rd a . c o m

Comments

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.