Edito

Güzell İ kl e r e " merhaba"

Hey Girl - - EDITO - Nilgün Yıldız Konakcı n y i l d i z @ d oga n b u rd a . c o m

Ar a l ı k ay ı ge l d i ğ i n d e e mi ni m se n d e be n i m gi b i ye n i yı l he y e c a n ı y l a do l may a ba ş l ı y o r s u n . Bi r ke r e ha v a l a r iy i c e so ğ u may a ba ş l ı y o r, be l k i c a mda n ya ğ a n ka r ı iz l i y o r, be l k i sı n a v l a r ı n ı dü ş ü n ü y o r, be l k i d e yı l ı n b u so n ay ı n d a ge l e c e ğ e da i r pl a n l a r ku r u y o r s u n . Ko sk o c a bi r yı l ı ge r i d e bı r a k ı r k e n yü z ü n d e bi r gü l ü ms e me d e ol u ş u y o r s a “Ev e t , He yg i r l Kı zı ” bü y ü y o r s u n . He m d e ko c a man bi r yı l da h a . . .

Ye ni yı l d a se n i ne l e r be k l i y o r bi l mi yo r u m a ma u mar ım kö t ü şe y l e r ge r i d e , gü z e l l i k l e r ge l e c e k t e ol u r. . .

B u di l e ğ i n ge r ç e k l e ş mes i iç i n bi z d e sa n a gü z e l l i k l e r l e do l u bi r de r g i ha z ı r l a d ı k . Ön ce l i k l e ye n i yı l d a el i n d e n dü ş ü r mey ec e ğ i n “2 0 1 7 Aş k As t r o l o j i s i ” he d i y e mi zl e ha y a l i n d e k i ya k ı ş ı k l ı y ı ka p man iç i n el i mi zd e n ge l e n i ya p t ı k . Bu r c u n a ba k a r a k ge l e c e ğ e da i r ha y a l l e r ku r a b i l i r y a d a on d a n ka ç a r a k uz a k l a ş a b i l i r s i n . Bi z d e n sö y l e mes i !

Bu arada ay boyunca sosyal medyadan bizlere g önderdiğin mesajlara kul ak v e r di kv e sa na i st e di ği n g i bi bi r dergi hazı rl a maya ça l ı şt ı k. Yeni ç ı kan a l bümlerden, di zi l e r e bi r ç ok havadisi s e ni ni ç i n a r a şt ır ı r ken, 2016’nın bombalarını da unutmadık. Jennifer ’ın yeni filminden, Koreli kı zl a r ı n başarı la r ı ndan y ol aç ı kt ı k, Miley il e Li am a ş kı nı mercek al t ı na al ı p, bi rt a neci k One Direct i on y a kı ş ı kl ıl a r ı mız nerede ar a şt ı r dı k. Yeni yı l a özel hediye se ç e nekleri nden, yı l başı ge c e s i ni ne n f a v or i kı z ı ol man iç i n uygulaman ge r e ken st i l öneril er i ne kadar her şe y i a y a r l a dı k. Sana a r kana ya s l a nı p, say fa l a r ı ç e v i r mekten başka bi ri ş bı r a kmadık!

B u du r u mda sa n a ge ç mi ş yı l ı ge r i d e bı r a k ı p ye n i yı l a “mer ha b a ” d e mek ka l ı y o r He yg i r l Kı zı . B u yı l d a ge ç e n yı l ol d u ğ u gi b i bi z i ml e ka l may a , bi z i ml e gü l mey e, bi z i ml e hü z ü n l e n mey e , bi z i ml e bi l g i l e n mey e de v a m e t . . . Ge l e c e k y ı l g ö r ü ş ü r ü z : )

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.