Edita

Aşk dolu. . .

Hey Girl - - EDITO - Nilgün Yıldız Konakcı n y i l d i z @ d oga n b u rd a . c o m

Şubat ayının en güzel yanıdır aşk... Sadece okuldaki yakışıklıya değil du y d u ğ u n müz iğ i n sa h i b i n e , od a n a as t ı ğ ı n po s t e r d e k i n e d e aş ı k olabilirsin. Bazen uzaktan bakarsın, bazen de elini sıkıca tutarsın. He r ik i s i n d e d e ka l b i n i n hı z l ı hı z l ı at t ı ğ ı n ı , iç i n d e n e n gü z e l se v g i sö z c ü k l e r i n i n ge ç t i ğ i n i bi l i r s i n . Ha tt a ba z e n öy l e ke n d i n d e n ge ç e r s i n ki , av a z av a z ba ğ ı r ı p şa r k ı sö y l e mek , so k a k l a r d a ke n d i n c e da n s e t mek istersin. Bu ay ı n bi r di ğ e r gü z e l ya n ı is e He yg i r l Kı zı , ta t i l d i r. . . B u d a ço k kü ç ü ms e n mey ec e k ka d a r ön e ml id i r. So n u n d a ke n d i n e va k i t ayırabileceğin belki havalar soğuk diye koskoca bir günü odanda He yg i r l ’ü n , ki t a p l a r ı n , di z i l e r i n , müz ik l e r i n v e fi l ml er i n l e ge ç i r e b i l e c e ğ i n z a man ge l mi şt i r. Bi z de i ki g üzel ol ay ı n bul uşt uğu, dı şa rı s ı nı n s oğuk a ma kal bi ni ns ı c a k ol duğu bu ay i ç i n sa na dopdolu bi r dergi hazı rl a mak i st e di k. Evde c a nı ns ı kı l masın di ye e l i mizden ge l e ni y a pı p,t e st le r v e oyunlarl a dol u e ki mizle sa na y ol a r kadaşı ol maya ça l ı şt ı k. 14 Şubat’t a kendini daha iy i hi s s et di y e makyajını ünlü Vlogg e r Danla’dan al ı r ken, eğ e r bugünü ya l nı z kutl ay a c a ksan kendin iç i n bi rş e y l e r y a p dedik. Yeni başl ay a n di z i s ez onl ar ı ndan y e ni ç ı kan g r uplar a her şe y i mercek al t ı na a l dı k. He nü z iz l e med iy s e n ye n i vi z y o n a gi r e n “Köt ü Ço c u k ” fi l mi n i se n i n iç i n in c e l e d i k , ya k ı ş ı k l ı ve ka r i z mat i k Ke re m’ i n ye n i di z i s i n i se n i n iç i n iz l e d i k , Be l l a ’n ı n aş k ha y a t ı n ı ir d e l e d i k . B u ar a d a bi z i m ya k ı ş ı k l ı Ko re l i l e r i mi z i i h mal e t med ik , Ex o il e bi r al b ü m yo l c u l u ğ u n a çı k t ı k . Sh a wn ’ ın ye n i şa r k ı s ı n ı mı rı l d a n may a ba ş l a r k e n sı r kü p ü Ky li e ’ y i bi z çözdük! Eğ e r bu n l a r ı v e da h a fa z l a s ı n ı mer a k ed i y o r s a n ta t i l i n ta d ı n ı çı k a r man ı n il k ad ı mı ol a n He yg i r l ’ü a l el i n e , ba ş l a sa y f a l a r ı çe v i r mey e . . .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.