YaşasIn bahar

Hey Girl - - EDITO - Nilgün Yıldız Konakcı n y i l d i z @ d oga n b u rd a . c o m

Kı pı r kı p ı r “s ı c a c ı k bi r gü n e a z ka l d ı ” c ü ml es i n i n ha b e r c i s i d i r ni s a n ay ı . He pi n i z gi b i be n de sa b ı r s ı z l ı k l a be k l i y o r u m. Ne d e ol s a ar t ı k ka t ka t gi y i n mek zo r u n d a ka l may ac a ğ ı z . So ğ u k yü z ü n d e n iç e r i l e r d e ta k ı l mak ye r i n e he p i mi z ke n d i mi z i gü n e ş l i ye r l e r e at may a ça l ı ş a c a ğ ı z . Bö y l e ol u n c a d a b u ay ı n ta d ı n d a n ye n mez . . . Ha ks ı z mı yı m? Se n d e be n i ml e ay n ı dü ş ü n ü y o r s a gi t t i ğ i n ye r d e n sı c a c ı k sa y f a l a r ı mı z ı çe v i r mey e ba ş l a s a n iy i ol u r. Çü n k ü b u a y d a g eçen aylarda olduğu gibi sana dopdolu bir dergi hazırladık. Masa l gi b i bi r a y ol s u n de d i k v e ki t a p l a r d a n si n e may a uy a r l a n a n fi l ml er i se n i n iç i n iz l e d i k . Bi z i m ta t l ı kı z De mi meğ e r ge r ç e k bi r Şi r i n e o l muş, bi z d e n ka ç a r mı ? He men ya k a l a d ı k . Be l l a ’n ı n hı z ı n a ye t i ş e l i m de d i k a ma n e mümkün. . . Bi r fi l mde n , bi r di z i y e , yazarlıktan aşka kadar o kadar hızlı koşuyordu ki, nefes nefese ka l d ı k . B u ar a d a Ka ty il e Or la n d o ’n u n aş k ı n ı n bi t mes in e bi r a z gö z y a ş ı ak ı t ı r k e n si n i r i mi z i se z o n al ı ş v e r i ş i y l e çı k a r t a l ı m is t e d i k . Moda sa y f a l a r ı n d a se n i n iç i n al ı ş v e r i ş e çı k t ı k . Bi l i y o r u z K- Po p ’u ço k se v i y o r s u n , b u yü z d e n d e sa n a so n ha b e r l e r i ve r mey i i h mal e t med i k . Mes el a Gi rl s ’ Ge ne r a t i o n ’ ı n gü z e l kı z ı Ta ey e o n ’u n al b ü münd e n y a d a ye n i gr u b u muz Pr i s t i n e ’d e n ba h s e t med e n ge ç med i k . He r sa y f a s ı do p d o l u , he r sa y f a s ı se v d i ğ i n ün l ü is i mde n iz l e r ta ş ı y a n de r g i n i ok u may a ba ş l a makt a ge ç ka l masa n iy i ol u r He yg i r l Kı z ı . Ne d e ol s a mer a k e t t i k l e r i n i ç e r i d e !

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.