Elle Fanning

GİZEMİ SEVİYOR

Hey Girl - - EDITO -

1 8 yaşı na basan El l e Fanning, özel hayatı nı sakl ı t ut mayı terci h ediyor. Facebook ve Twitter hesabı bulunmuyor. Instagram hesabında ise her yaptığı nı payl aşmıyor. Çünkü i nsanl ar ı n bi ra z gi zemli ol ması gerektiği ne i nanı yor. Eski yı l dı zl ar ı n sadece bi r kaç röpor taj vermiş ol masını onl ar ıi l gi nç yapan özell i k ol arak görüyor. Anlaşılan güzel oyuncu neler yaptığ ı nı bi zden gi zl emeye çok kararl ı !

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.