Astro

Bu ay seni neler bekliyor öğrenmeye hazır mısın?

Hey Girl - - K-POP -

İNATÇI VE DÜŞÜNCELİ

Kimi zaman agresif, kimi zaman çok hassas, her zaman ağırbaşlı Koç… Zaman zaman o kadar i natçı ve agresif bi r ki şi - l iğe bürünebili yorsun ki seni tanımak neredeyse i mkansız ol uyor! İ çi ndeki düşünceli ve hassas tarafı göstermekten çekiniyor, bu şekilde kendini korumaya aldığını düşünüyorsun. İ natçı l ığı nı bı ra k ve i çi nden gel diğ i gi bi davran!

KararsIzlIğIn

En büyük sorunun kararsızlığın… Bu durum seni bazen gerçekten delir tiyor! Çevrendekileri saymıyoruz bile:) Onlar da bazen sana anlayışlı olmak i çi n ekstra çaba sar f ediyorl ar : ) Daha prati k ol malı ve hızlı düşünmelisin. Hem kalbine hem de mantığına en çok yatan kararı verip sonrasında “Acaba diğerini seçsem nasıl olurdu?” dememelisin. Çünkü bu seni sadece pişmanlığa götürür.

Bİtmeyen enerjİn

Olgun ve yaşıtlarına göre daha ağırbaşlı olmana rağmen enerjinle herkesi kendine hayran bırakıyorsun. Yorulmak nedir bi l miyorsun. Bu enerji - ni n yarı s ı nı dersl eri ne harcasaydın öğretmenlerin de senden çok memnun olurdu:) Bu sonu gelmez enerjini hayl azl ı k yeri ne daha faydal ı işlerde kullanmaya ne dersin? Mesela, spora başlayabi l i rs i n: )

Koç 21 Mart - 20 Nİsan

Kafanı bu kadar çok karıştıran şeyin ne ol duğunu asl ı nda gayet i yi bi l i - yorsun! O yüzden ar tık bir karar vermelisin. Onunla beraber olmayı gerçekten is t i yorsan bi r adım at. Bu kadar kafana takıp üzülmene hiç gerek yok.

Yengeç 22 Hazİran 22 Temmuz

Sonunda dengeni otur tmaya başladın. Düşüncelerinden s ı yr ıl ı p adı mlar at - mak tahmininden çok daha i yi gel i yor sana. Bunu daha önceden yapmaya başlaman gerekiyordu ancak zararın neresinden dönülse kardı r !

Terazi 24 Eylül 23 Ekİm

Ail enl e yaşadığı n sorunlardan ar tı k sıkılmadın mı? Onlar sana yardım etmeye çalıştıkça sen kaçıyorsun. Kankanla bu konuda der tleşmelisin. Onun f i ki r l eri , hem ol ayl ar ı daha net görmeni sağlayacak hem de problemlerini çözmede sana yardı mcı ol acak.

Oğlak 22 AralIk 20 Ocak

Hayatında bu zamana kadar olmadığın derecede mutlusun. Ailen ve arkadaşların sana hep destek oldu. Ne kadar güçlü bir kız olduğunu zaten herkes biliyordu ama bunu bir kere daha kendine i s patl amış ol dun.

Boğa 21 Nİsan 21 MayIs

Sabit f i ki rl i l iği ne ar tı k bi r son vermen gerekiyor. Hoşlandığın çocuğu kaybetmek istemiyorsan biraz onun da düşüncelerini dikkate almalı, kendine dersler çıkarmal ıs ı n. İ natl aşmaya devam edersen senden birazcık uzaklaşabil i r. Aman dikkat:)

Aslan 23 TemmuzTem 23 Ağustos

Bunca zaman sabretmenin ödülünü almak üzeresin. Bir süre ondan uzak durman sayesinde aslında senden ne kadar hoşlandığını anlamış durumda. Tek yapman gereken onun üzerine çok fazla düşmemek, ilgilenmemek. Tabii onu bir kere daha kaybetmek istemiyorsan!

Akrep 24 Ekİm 22 KasIm

Hayatında yaptığ ı n bazı hatal ar ı n acı s ı daha yeni yeni or taya çıkıyor. Eğer bu hataları devam ettirmez ve doğru kararl ar al ı rsa n tekrar mutlu günlerine geri dönebili rs i n. En yakı n ar kadaşınl a yaşadığı n problemi de ar tık çözmen gerek!

Kova 21 Ocak 19 Şubat

Sana hediyeler al ı yor, s ürpri zl er yapıyor, moralin bozuk olduğunda seni eğlendirebilmek için her yolu deniyor. Sen ise hala onun sana arkadaş olarak yaklaşt ığı nı düşünüyorsun. Bi ra z gözleri ni açmalı ve aslında senden ne kadar hoşlandığını görmelisin!

İkizler 22 MayIs - 21 Hazİran

Yaza ne kaldı şunun şurasında? Biraz daha dişini sıkman ve çaba harcaman gerekiyor. Tam anlamıyla kafanı derslerinedersl eri ne verebildiğinverebil d zaman emin ol rahat edeceksin. Haydi hazirana kadar tam gaz çal ı ş - maya devam!

Başak 24 Ağustos 23 Eylül

Son zamanlarda hayatının ne kadar güzel gi t t iği ni n fa r kı nda mısı n? Onunla çok güzel bi ri l i ş ki n var, öğretmenlerin senden çok memnun ve uzun zamandır olmadığı kadar ai l enl e aran i yi . Eğer bu şekilde dengeli davranmaya devam edersen çok daha güzel günler seni bekli yor.

Yay 23 KasIm 21 AralIk

Çok sabrettin, çok bekledin ve sonunda istediğin şeye kavuştun.kav Pozitif düşünmenin faydalarınıfaydaların gördün. Elindekilerindekil eri n değerini bilmeyebi l m ve duruşunuşun bozmamaya devam et:)

BBalıkl 20 Şubat 20 Mart

Hayatındaki gergi nl i kl er ve yorgunlukl ar sebebiyle kendini i yi hi ssetmediğin günl er ol abi l i r. Ar tı k mutluluğa odakl anmalı, ol ayl ar ı akı ş ı na bı ra kmalısı n. Üstelik bu şekilde sana çok değer veren erkek arkadaşını da üzüyor ve merakl andır ı yorsun.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.