Müslümanl›k elden gidiyor diye bizi kand›rd›lar

AFGAN‹STAN’DA RUSLARA KARfiI C‹HADA KATILAN, 9 B‹N 500 ASKERE KOMUTANLIK EDEN TÜRKMEN L‹DER ORAZ MUHAMMED ZAB‹T Mevlânâ’n›n do¤du¤u topraklarday›z. Afganistan’›n kuzeyinde. Ne ki, Belh do¤umlu Celaleddin Rumi’ye (Rum, Anadolu’ya verilen isim, Do¤u Roma’d

Hurriyet - Pazar - - Haber -

◊ Röportaj ve foto¤raflar: Özcan YÜKSEK

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.