Aman ‹stanbul Patras olmas›n

eçti¤imiz hafta, bir grup mimarla birlikte Atina üzerinden Patras’a düfltü yolumuz. Pek çoklar›n›n haberi yok belki ama, Patras 2006 Avrupa Kültür Baflkenti. Avrupa Kültür Baflkentleri’ni mimarl›k ajandas›n›n konsepti olarak belirleyen Lafarge’›n d

Hurriyet - Pazar - - Yaflam -

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.