Aman ‹stanbul Patras olmas›n

eçti¤imiz hafta, bir grup mimarla birlikte Atina üzerinden Patras’a düfltü yolumuz. Pek çoklar›n›n haberi yok belki ama, Patras 2006 Avrupa Kültür Baflkenti. Avrupa Kültür Baflkentleri’ni mimarl›k ajandas›n›n konsepti olarak belirleyen Lafarge’›n d

Hurriyet - Pazar - - Yaflam -

◊ Sefa KAPLAN

Her y›l yap›lan ünlü Patras Karnaval›’ndan bir görüntü. St. Andrew Kilisesi

Patras yak›nlar›ndaki Rion-Antirion Köprüsü

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.