Peki, o ne?

Duygular›m›z de¤ifliyor, düflüncelerimiz de¤ifliyor, zevklerimiz, isteklerimiz de¤ifliyor, beklentilerimiz de¤ifliyor. Ama de¤iflmeyen bir fley var. Galiba hayatla kurabilece¤imiz en güvenli iliflki de o soruda sakl›. De¤iflmeyen ne? Sende ne de¤iflmi

Hurriyet - Pazar - - Özel - Ahmet Altan

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.