ALÂEDDİN YAVAŞÇA

Prof’u konservatuvardan Dr’si hekimlikten

Hurriyet - Pazar - - Albüm -

◊ Mesude ERfiAN

Halep’te çekilmifl aile foto¤raf›. Oturanlar: Salime, anne Enver ve kuca¤›nda Alâeddin, baba Cemil, Nezihe. Ayaktakiler: Saliha, Sezai ve Cemalettin Yavaflça Bütün aile ‹stanbul’da. Oturanlar: Bilun (Sezai Yavaflça’n›n efli), anne Enver, baba Cemil...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.