Pilotlar ‹stanbul’da bulufluyor

Hurriyet - Pazar - - Özel -

TALPA Baflkan› Tuna Gürel (sa¤da) ve D›fl ‹liflkiler sorumlusu Macit Özalp, havac›l›kla ilgili yap›lacak çal›flmalara, pilotlar olarak her türlü deste¤i verdiklerini belirtti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.