K T A P L I K A L I N

Kitap - - ÇIGDEM SIRKEC -

Derginiz Dünya Kitap’ n son cildi, 12 de il, 14 say m z bir araya getiriyor... 1991 y l Kas m ay ilk Cuma’s ç kan Dünya Kitap’ n ciltlerini bugüne kadar, Kas m-Ekim aras nda yay nlad m z dergilerden haz rl yorduk... Bu kez, elinizde tuttu unuz say daki yeni boyutumuz nedeniyle 2012 y l Kas m ve Aral k say lar da ayn cilde girdi.Yeni cildimiz, okumu oldu unuz Ocak 2013 say s ile ba l yor...

Fark etmi sinizdir, bu say yla birlikte ilk günden beri kulland m z yaz karakterini de de i tirdik... Yeni hurufat m z da sevdi inizi ve daha rahat okudu unuzu umuyoruz.

Yine bu ay n yeniliklerinden birisi de yazar ailemizin geni lemesi...Alt n Sayfa Polisiye Roman Ödülü Seçici Kurulu’nda bizlerle olan Erol Üyepazarc ’n n derginizdeki kö esinin ad “alt n hançer”... lgi alan olan polisiye edebiyat alan ndaki yaz lar n her ay keyi e okuyaca n z dü ündü üm Erol Bey’e “ho - geldiniz” diyorum...

Dünya Kitap’ n 2013 yenilikleriyle önümüzdeki aylarda tan maya devam edeceksiniz... Amac m z, ilk say s ndan bugüne edebiyat tad n n duyumsand , özgün kapak konular sundu umuz, hem içeri i hem de ilânlar okunan, siz okurlar m zca ciltlenip sakland n bildi imiz Dünya Kitap’ daha da ilgi çekici k lmak... Yo un i dünyas n n sorunlar ndan bir ân olsun uzakla man z sa lamaya çal t m z, koltu unuza yaslan p okuyaca n z, eve götürece iniz bir dergi olu turma çabam z, her yeni senede üzerine bir eyler daha ekleyerek 20 küsur y ld r aral ks z sürüyor... Yay nc l k sektöründen gelen rakamlar, bütün bu gayretlerimizin bo a gitmedi inizi, siz okurlar m z ve yay nc dostlar m zla birlikte kitap sat lar n art rd m z gösteriyor... nan yorum ki yeni senede de bu veriler, daha da büyüyecek, kitaplar hiç eksik olmayacak ra ar n zdan... Biliyorum, 2013’te de kitapl kalacaks n z... Mutlu seneler...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.