Kitap - - ANASAYFA -

Yaygın ve erişilebilir internet ağları, ucuzlayan mobil ve masaüstü teknolojiler, büyük kitlelerin dijital mecraları kullanabilmesine imkân sağladı. Akıllı cihazların cebimize girmesiyle “an”ı paylaşma, bilgiye hemen ulaşma olanağına da kavuştuk. Böylece “sosyal medya” mecrası da ortaya çıktı ve birçok sebepten dolayı günden güne popülerliğini arttırdı. Nesnelerininterneti,giyilebilir teknolojilervb.kavramlarıkonuşup tartışıyoruzartık.e-postavee-ticaret çoktandırhayatımızdaydı.Ancakonlarbile buhızlıdönüşümdenpaylarınıalıyor,şekil değiştiriyor.

Drone’larileürünteslimatının gündemdeolduğu,eksikleriniotomatik olaraksiparişedebilenbuzdolabının üretildiği,evinizedoğrugeldiğinizin haberiniaracınızınevinizdekiklimaya haberverebildiğibirçağagirdik.Yapayzekâ iseartıkbilimkurgubirkavramolmaktan çokuzakta.

Günlükyaşamımızdanişyapış şekillerimizekadarbirçokalanda dijitalleşmeninhayatımızınasıl kolaylaştırdığını(veyazorlaştırdığını!) görüyoruz.Dijitalleşmeilebilgiyeve eğitimeerişimkolaylaşırkenyayıncılık sektörüdebudijitaldönüşümden etkilenmeyedevamediyor.Yayıncılık maliyetlerinindahadüşükolması,yazarve kullanıcıetkileşiminindahacanlıolması vebasılıyayınlarlakıyaslandığındataşıma kolaylığısağlamasıvb.faydalarıolan e-kitaplarındakullanımıyaygınlaşıyor. Ancak,Türkiyebukonudahenüz gelişmişülkelerinçokgerisinde.Nevarki, “doğuştandijital”birnesilgeliyor ve önümüzdekibirkaçyıldaülkemizindebu konudadeğişimiyakalamasıkaçınılmaz görünüyor.

Budijitalrüzgârındaetkisiyle,busayıda dijitalleşmeninişhayatınaetkilerinigözler önüneserenkitaplarıtanıtmakistedik. Dijitaldönüşüm,sadeceteknolojiyle değil,stratejivedüşünmebiçimiylede ilgili.Dijitalçağiçingerekliolandönüşüm, şirketinbilgiteknolojilerialtyapısını geliştirmektençokstratejikyaklaşımını güncellemeyiiçeriyor.Birönceki kitabında,dijitalteknolojilerinmüşteriler veonlarındavranışları,etkileşimlerive hertürlüşirketvekuruluşlaolanilişkileri üzerindekietkilerineodaklananDavidL. Rogers,dijitaldönüşümünişstratejisine bütünselbiryaklaşımgerektirdiğinden hareketle,bukitabındadahagenişbir açıdanbakarakişstratejisininbeşalanını elealıyor:Müşteriler,rekabet,veri, inovasyonvedeğer.Diğerkitaplarında olduğugibibundada,okuyucuların, ölçeğiveyasektörüneolursaolsun, kendiişlerindekararverirken vestratejibelirlerken uygulayabilecekleripratik araçlarveçerçevelere odaklanıyor.

Metindekonseptleriaçıklayan vestratejileriaydınlatanvaka çalışmalarınabolcayerveren yazar,yüzlerceyıldanberi faaliyetgösterençokuluslu şirketlerdengünümüzün dijitaldevlerinevetohum yatırımcılığıylakurulan startup’larakadargenişbir yelpazedegerçekleştirdiği danışmanlıkhizmetlerinden edindiğideneyimisüzüyor. Ancak,kitaptaözellikle internetindoğuşundan öncekurulmuşşirketlereodaklanıyor vebunlarındijitalçağınilkelerine uyumiçindefaaliyetgöstermeküzere kendilerininasılbaşarılıbirdönüşümden geçirdikleriniinceliyor.

Dokuzstratejikplanlamaaracına yerverenyazar,buaraçlarıdünyanın dörtbiryanındayüzlerceşirketile gerçekleştirdiğistratejiçalıştaylarında aldığıgeribildirimleredayanarak geliştirmiş.Herbiraraçkitabınmetni içinde,neredevenasılkullanılabileceğini analizedenvakalarlabağlantılıbirşekilde kısacasunuluyor.Kitapboyuncaher bölümünsonunaorganizasyonlailgili bukonularıvezorluklarıelealdığıbir kısımdaekleyenyazar,“Dijitaldönüşüm içinsadecedoğrustratejiyesahip olmakyeterlideğil,aynızamandabu stratejiningerçekleştirilmesinisağlamak gerekiyor.”diyor.Bunedenleliderlik, şirketkültürü,içyapılar,süreçlerveya

“Doğuştan dijital” bir nesil geliyor ve önümüzdeki birkaç yılda ülkemizin de bu konuda değişimi yakalaması kaçınılmaz görünüyor. Bu dijital rüzgârın da etkisiyle dijitalleşmenin iş hayatına etkilerini gözler önüne seren kitapları tanıtıyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.