Anlamak

Kitap - - ANASAYFA -

becerilerdedeğişikliklervedışilişkilerde değişikliklerleilgilihususlarıelealırken,bu konularlaboğuşanliderleringörüşlerinden deyararlanmış.“Siziniçindoğruolan yaklaşım,şirketinizintarihselgeçmişi vekişiliğinedayanıyor.Buradadeğişime engelolabilecekbazıalengirliengellere dikkatçekmekistedimçünkühernekadar şirketdoğrustratejiyekararvermişolsada deneyimlerimizdijitaldönüşümünkendi ivmesiyleyürümediğinigösteriyor”diye ekliyor.

Yazar,kitabınbeşbölümünüekibinizin dijitalteknolojilerinstratejialanlarında geçerligelenekselkurallarınasıl değiştirebileceğineodaklanmasını sağlamaküzeretasarlamış.Bu bölümlerde,anastratejiktemalarınasıl uygulayacağınızıöğrenirken,dijital çağdakiyönelimleriniyenidengözden geçirençeşitlişirketlerdenörnekler göreceksiniz.Kitabınsonbölümüise sıklıklatartışılanamapekokadardaiyi anlaşılmayanbirolguolan“yıkım”ıve dijitalçağdanasılgeliştiğinielealıyor.Bu bölüm,ortayaçıkanbirzorluğunşirketiniz içingerçektenyıkıcıbirtehditolup olmadığınıanlamanızayardımcıolacak biraraçsunuyor.Aynızamandagerçekten yıkıcıbirzorluklakarşılaştığınızda önünüzdekiseçeneklerideğerlendirmeniz içinbiraraçdaortayakoyuyor:Bunakarşı mücadeleetmekmiyoksayoldan çekilmekmiendoğrusu?

Kitabınsonuçbölümü,şirketlerin dijitaldönüşümdeoyununkurallarının merkezindeyeralanyenistratejikdüşünce yapısınıgerçektenbenimsemek içinüstesindengelmelerigereken diğerzorluklarıelealıyor.Neyazık ki,herşirketBritannicaörneğigibi başarılıdeğil.HerbirBritannica’ya karşılık,oyununkurallarının değiştiğinifarkedemeyenve stratejisinidijitalgerçeklereuyum sağlayacakşekildedeğiştirmeyi başaramayanKodakveya Blockbustergibibirşirketdevar. Buradabazıkurumlarınniçin venasılayakuyduramadığını inceleyenyazar,ayrıcakendi şirketinizindijitaldönüşümene kadarhazırolduğunuölçmenize yardımcıolacakbirdeğerlendirme aracıdasunuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.