Bugünlerde

Kitap - - ANASAYFA -

Camdanbirkutununiçindekısılı kalmışgibiydi.Başınınüzeriniyokladı, oradadacamdanbirtavanvardıbelli ki.Görünmeyenduvarıyumrukluyor, bağırarakyardımistiyordu.Ama kutusımsıkıkapalıolduğuiçinsesini duyuramıyordusanki.Birdenbaşının üzerindebirağırlıkhissetti,elinikaldırdı, tavanhareketediyordu.Yavaşyavaş birpistongibiaşağıiniyordu.Önce direnmeyeçalıştıamagörünmeyen tavangüçlüydü.Fırtınalıbirgecedeeskici Kerem’indükkânındabirarayageleneski lisearkadaşlarıgeçmişedoğrukaranlıkbir yolculuğaçıkarlar.Keremiçinbuyolculuk hemyenibiraşkınkapısınıaralayacak hemdeyıkımınbaşlangıcıolacaktır.

Yaşadığıülkeningeçmişi,günüve geleceğiKerem’inpeşinibırakmaz. Binaların,parkların,bütünşehrin dönüşüpyerleyeksanolduğubir zamandaromankahramanlarıyıkımdan kurtulabilecekmidir?”MuratGülsoyyeni kitabındaokurunubiryandanhayatın sonsuzanlarınıkaydedenbirzihne davetediyordiğeryandangörünmez birkapanıniçindekısılıkalmışküçük hayatların,bireyselacıların,bencil hırslarınhemenyanıbaşındakanayıp durangeçmişeaitsöylenmeyenleri işaretliyor. isimlerveteferruatlar…NezihErdoğan, sinemanınİstanbul’dakiilkgünlerini anlatıyor,kayıpbirgeçmişinizinden gidiyor.Erdoğanşöylediyor:“Modernliğin İstanbuldediğimizcoğrafyadaetekemiğe bürünüşündesinemanınnasılbirpayı olmuşolabilir?Arzunun19.yüzyıldaen çokgörselyollardanifadebulduğunuileri sürmekyanlışolmayacaktır.BirOsmanlı şehriolarakİstanbul,çeşitlerigittikçe artangörüntülemeveizlemeaygıtlarının mutlakayöneldikleribirşehiridi.Bununla birlikte,buaynızamandamodernve (kısmendeolsa)Avrupaibaşkentbir arzunesnesiolmaklakalmadı,modern yaşamınbirkoşuluolanbakmavebakılma arzusunukendiuzamıiçindetekrar tekrarüretti.Sinemanınşehregelişiyle modernliğinşehrindokusunanüfuz etmesi,birazdabunedenle,birarada düşünülmelidir.” Kitap,şöyletanıtılıyor:Vahidekırklı yaşlarınınsonlarında,terzilikyaparak hayatınıkazananbirkadındır.Geçmişte büyüksorunlaryaşadığıyatalakbabasıve taptığıyeğeniylebirlikteyaşamaktadır. Aşkhayatınıçoktanaskıyaalmışolan Vahide’nindünyası,sokakçalgıcısı Adrian’layollarıkesişincedeğişir. Bosnasavaşısırasındabombalanan pazaryerindetekbacağınıkaybetmiş olanAdrian’ınenbüyükhayaliprotezbir bacaktırvebununiçinparabiriktirmeye çalışmaktadır.Ancakşehirdebirşeyler çoktersgitmektedir.Yeşilalanlarınyok edilerekyerlerinealışverişmerkezleri yapılması,kentseldönüşümadıaltında tarihivedoğaldokununtahripedilmesi tansiyonuyükseltmiş,gençlerisokaklara dökmüştür.Betonlaşanşehirdeaşırı sıcaklarilefırtınalariçiçegeçmiştir. Üstünebirdesokakçalgıcılarınayasak gelinceiyiceruhsuzlaşanşehirde Adrian’ınyapacağıbirşeykalmamıştır… HagopMıntzuri’nin1897-1940yıllarını kapsayananıları,imparatorluğunson yıllarındanCumhuriyet’inbaşlangıcına uzananİstanbul’unçoktanmazi olmuşdöneminetanıklıkediyor.Köyü Armıdan’danailesiylebirlikteİstanbul’a fırıncılıkyapmayagelençocukyaştaki Mıntzuri,Osmanlıİmparatorluğu’ndaki günlükyaşamı,BeşiktaşveHisar’daki fırınlarınınetrafındakiTürk,Ermeni, Makedon,Rum,Arnavutesnafı,Cuma Selamlığı’ndagördüğüpadişahları, ekmekvermeyegittiğiharemselamlıklı köşkleri,Galata’yı,Pera’yı,Boğaz’ıveo hattakisemtlerianlatıyor.ÉcoleFrançais, GetronaganveRobertKolejgibiokullarda okuyanMıntzuri’ninokulagidipgelirken veyasınıfarkadaşlarıylayaşadığı maceralarise20.yüzyılınbaşlarında İstanbul’daçocukolmayadairbirhikâye sunuyor.

İstanbulmacerasınıkendiisteğiyle sonlandırarakköyüArmudan’adönenve buradakışlarıöğretmenlikle,yazlarıysa Terapikoltuğununsadecebiryanında değil, iki yanında da bulunan kişilerin, hemterapistlerinhemdedanışanların bu süreçte olanları, yaşadıklarını anlatansamimiyazılardan,itiraflardan oluşan kitap merak edilenlere ışık tutmayıamaçlıyor.Deneyimli terapistlerin yanı sıra toplumun çok çeşitli kesimlerinden danışanların aralarında geçenler, kitapta anlatılıyor… FazılSayşöylediyor:

İnsan iyi hissederse iyi yaşar. “İyi” ile sarmalandığında iyi şeyler üretir. İyi hissetmeyi, iyiye inanırsa bulur. “İyi”yi kimi insan Tanrı’da bulur, kimisi meleklerde.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.