Liderlik hakkında

Kitap - - ANASAYFA - DOĞAN SELÇUK

Büyük Liderler Nasıl Düşünür’ün çok basit bir mesajı var: Doğru düşünmek, iyi bir lider olmanın başlangıç noktasıdır. Yapılandırma sanatını bilen liderler, aynı şeye birden fazla perspektiften bakarlar ve daha doğru düşünürler. Bu liderler, r, çevrelerinde neler olup bittiği konusunda kafalarında net bir portre oluştururlar ve arzulanan sonuca ulaşmak için ne yapılması gerektiği ği konusunda daha net bir vizyona sahiptirler. Liderliğindörtanaunsuruolanaltyapı, insankaynakları,siyasivesembolik alanlarındanasılmüzakereedeceklerini bilenliderlerdahafazlaşeygörürve yaparlar.LeeG.BolmanveTerrence E.Dealbukitabı“Organizasyonları YenidenYapılandırmak”adlıkitaplarının dahakısavedahauygulanabilirbir versiyonunutalepedenokuyucularının isteğiüzerinekalemealmışlar.Bu kitapta,yenidenyapılandırmaileilgili fikirlerininveliderlikodaklıhazırlanmış dörtçerçevelimodellerininkompaktbir örneğinisunuyorlar.Hikâyeanlatmanın geneldebirşeyleröğretmenineniyiyolu olduğunudüşündüklerinden,büyük liderlerindüşüncevedavranışları hakkındadahagerçekçiderslervermek içinvakaveörneklerkullanıyorlar.

Kitabınamacı,okuyucuyabaşrolde oynayabilmesiiçingerekenyeteneklerini ni özgürbırakarakveonubilişselengeller içindekalmaktankurtararakbüyükliderler gibidüşünmesinisağlayacakaraçlar sunmak...Liderlernelerolupbittiğini anlamakvekarmaşıkdurumlardane yapılacağınıbelirlemekiçinfarklızihinsel modellerkullanarakdüşüncelerini genişletebilirler.Yazarlarbukitaptatüm bunlarınnasılyapılacağınıokuyucuya öğretmeyiamaçlıyorlar.Bununiçin okuyucuyadörtfarklıvegüçlüliderlik çerçevesisunuyorlar. Buçerçevelerin herbiriorganizasyonelgerçekliğinhayati birdiliminielealıyor.Budilimlerustaca birleştirildiğindeliderlerinkarşıkarşıya kaldıklarıherdurumda,zorlukvefırsatları dahakapsamlıbirşekildegörmelerini sağlayacağınıiddiaedenyazarlar,herkesin kapasitesinibütüncülbirdüşünmeyle geliştirebileceğinisavunuyorlar.

Yazarlarındörtlüliderlikçerçevesine görebaşarılıliderlerbenzerkarakteristik özellikleresahiptirler:Yapısalliderler; ödevleriniyaparlar,netamaçlarkonusunda ısrarcıdırlar,detayveuygulamaya odaklanırlar,tecrübeederler.İnsan kaynaklarıliderleri;insanlaragüçlübir inançaşılarlar,inandıklarışeyieyleme geçirmekiçinbirfelsefegeliştirirlerve uygulamalardabulunurlar,görülebilir veerişilebilirlerdir,takımarkadaşlarını yüreklendirirvegüçverirler.

Siyasiliderler;neistedikleriniveneler eldeedebilecekleriniaçıklarlar,güçveçıkar dağılımınıdeğerlendirirler,kilitpaydaşlarla bağlantılaroluştururlar,önceiknaeder, sonrapazarlıkyaparvegerekirsezorlarlar. Sembolikliderlerisediğerlerini birleştirmekveilhamvermekiçin sembollerkullanırlar, umutvericibir vizyongeliştirirveiletişimkurarlar,ritüeller vetörenlerdüzenlerler,hikâyeleranlatırlar.

Büyük Liderler Nasıl Düşünür’ün amacı, okuyucuya başrolde oynayabilmesi için gereken yeteneklerini özgür bırakarak ve onu bilişsel engeller içinde kalmaktan kurtararak büyük liderler gibi düşünmesini sağlayacak araçlar sunmak...

BÜYÜKLİDERLERNASIL DÜŞÜNÜR?,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.