Smyrnalı

Kitap - - ANASAYFA - ÇİĞDEM SİRKECİ

Polisiye yazarı Suphi Varım’ın Maceraperest Kitaplar’dan yayınlanan romanı “Sokratis’in Oyunları”, Detektif Sokratis serisinin ilk kitabı olarak okuyucuyu selamlıyor. 1900’lerin başında İzmir’de yaşayan gözükara detektifimizle heyecanlı bir macera bizleri bekliyor. İzmirliyazarSuphiVarım,kamuyönetimi veekonomialanındatamamladığı eğitimininardındanprofesyonelyöneticilik veöğretimüyesiolarakgörevyapmış. Emekliolduktansonraçocuklukhevesine, polisiyeyegeridönmüş.2010yılında“Thule Büyücüsü”adlıilkromanıyayınlanmış. Bukitabı“SimirnaÜçlemesi”ve2014’de DünyaKitapEniyiTelifPolisiyeRoman Ödülü’nükazanan“KaranlıktaİkiCeset” takipetmiş.Varım,bueserlerinyanısıra gençleriçinpolisiyeeserlerdeyazmış.

RomanımızınkahramanıSokratis Eliseos’u“KaranlıktaİkiCeset”romanını okuyanlaranımsayacaktır:Sokratis, Avrupalışirketlerinİzmir’dekimüşterileri hakkındagizliaraştırmalaryapanözelbir detektif.Onlarıngüvenilirlikleriniaraştırır, türlüortamagiripbilgitoplar,ortadan kaybolanlarıneyaparedersaklandıkları yerdençıkarır.Ancakticaretincanlanması ileberaberrakipleriartar.Yabancıfirmalar artıktakiplerinibankalarda,emniyetteve konsolosluklardaanlaştıklarıkişiler aracılığıylayapmayıtercihetmektedirler.

Sokratis,bürosundaoturupevininasıl geçindireceğinevedelicesinesevdalıolduğu karısıElenka’yanasılbiraçıklamayapacağına a kafayorarkenŞekipRızaodayadalarve çokbüyükmiktardabirparateklifederek Sokratis’denhunharcakatledilen abisininkatillerinibulmasınıister.

Sokratis,bukonudatecrübesi olmamasınarağmenhemmeraklı kişiliğindendolayıhemdeparanın sıcaklığınadayanamadığındanteklifikabul edervehayatınıriskeatacakdenlibirbüyük tehlikeningirdabınakapılırgider.Romanın başındabirbirindenbağımsızolarak okuduğumuzolaylar,Rusya’danyaralı olarakbirgemiyebinenesrarengizkaçak, eskiciKerimHüseyin’inöldürülmesi, işçipazarınıyönetenİhsanveBehçet’in tartışmaları,romanınörgüsüiçinde birbirinedüğümlenecektir.

SuphiVarım’ınçizdiğidetektifkarakteri biryanıylaçokkurnazveakıllıbiradam. Amabazensonucunakafayormadanöyle maceralaraatılıyorkihaşarıbirerkek çocuğunpervasızlığınaşahitoluyoruz. AşırıduygusalgörünmesedeeşiElenka’ya gerçektenâşıkveO’nunsözündendışarı aslaçıkamıyor.İşicabıkendisinden gizlibiradımatacakolsakendisinikötü hissediyor.Buşirinhalleriokuyucuda sempatiyaratıyor.Bukeyifliromanınbence gözdenkaçmayacakönemlinoktalarından biri,işçipazarlarıüzerindenbirhakhukuk adaletsavaşınatanıkolmamız.İşçileri örgütlemeyeçalışanaydınlarveekmek parasıderdindekiişçilerinpazarkâhyaları ileyürüttüklerigizlisavaş,romanınsonuna doğruayyukaçıkıyor.Yazarın,İzmirli olmasınınavantajınıdakullanarak,20. yüzyılınbaşlarındakiİzmir’i,ozamanki sokakvemekânadlarınıanarakromana dâhiletmesiisebirbaşkahoşluk.İzmir romanda,efsunlubirgüzeledönüşürken, eserderomantikbirhavayabürünüyor. Buroman,insanaİzmir’i özletiyor. SuphiVarım’ınyeniSokratismacerasının çokyakındayineMaceraperest Kitaplar’danokuyucuilebuluşacağını belirterekyazımızınoktalayalım.

Suphi Varım’ın çizdiği detektif karakteri bir yanıyla çok kurnaz ve akıllı bir adam. Ama bazen sonucuna kafa yormadan öyle maceralara atılıyor ki haşarı bir erkek çocuğun pervasızlığına şahit oluyoruz.

SOKRATİS’İNOYUNLARIDetektif SokratisPolisiyeleri,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.