Okuma

Kitap - - ANASAYFA -

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Karadeniz Kitap Fuarı’ndaki konuşmasında Türkiye’de okuma kültürü ve eğitim konusunda değerlendirmeler yaparken yayıncılık sektörünün durumu hakkında da rakamlarla bilgiler verdi… “DünyaEkonomikForumu’nunverilerine göre,Türkiye145ülkearasındaeğitimin genelkalitesisıralamasında2008-2009 yıllarında77’inci,2014-2015’te89’uncu, 2015-2016yıllarında92’inci.20162017’yegelindiğindeise104’üncüsıraya gerilediğimizigörüyoruz.Yineaynı araştırmayagöre,ilkokuleğitiminin kalitesinde2008-2009 yıllarındaTürkiye 91’incisıradayken,2016-2017’de105’inci sırayadüşmüş.Matematikvefenalanında verileneğitiminkalitesisıralamasındayine 2008-2009’da73’üncüsıradayken,20162017yıllarınageldiğimizdesıralamada 107’deyiz.

Bilindiğigibiülkemizinde kurucularındanolduğuEkonomikİşbirliği veKalkınmaÖrgütü’nün(OECD),15yaşa uygulananveenson2015yılındayapılan PISAuygulamasınagöreTürkiye72ülke arasındamatematikalanında49’uncu, okumayeterliliğinde50’ncivefenbilimleri alanında52’ncisırada.Araştırmada, ülkemizinilkkez2003yılındakatıldığı PISAtestininsonuçlarıile2015yılına gelenekadaraldığıpuanlarıkronolojik olarakincelediğimizdedüşüşgözeçarpıyor. Çocuklarınyüzde51.3’ümatematikte, yüzde44.5’ifenbilimlerindeenkötü seviyede,okumayeterliliğindebuoran yüzde40.Eniyilerinoranıise2012sonrası düşmüş,matematiktebinçocuktan8’ien iyiseviyede,fenbilimlerinde1’i,okuma yeterliliğindeise3’ü.Yanibinçocuktan3’ü okuduğunuanlıyor.

Tümgelişmişülkelerdeçocukların kendidilindeokuduğunuanlamasının enönemliyolu,okumakültürü… Önce ailelerdenbaşlayanokumaalışkanlığıdaha sonraokullardaöğretmenlerinçocukları kitapla,kütüphaneyleyakınlaştırıpkitap okumalarınıteşviketmesiyledevam ediyor.

Kitapokumayançocuklarnormalbir cümleyi45saniyedeanlayabiliyorken, busürekitapokumakültürüedinmiş çocuklarda13saniyeyedüşüyor.

Bilindiğiüzere,TEOGyerinegelenyeni sistemdeisteğebağlımerkezisınaviçin MEBtarafındanörneksorularyayımlandı. Basındabazıuzmanlarınbusorularlailgili değerlendirmelerioldu.SorularınTEOG’a göredahaeleyiciolduğuveöğrencilerin analiz,sentez,değerlendirme,anlama veyorumlamabecerileriniölçmeye yönelikhazırlandığıyönündeyorumlarda bulundular.Türkçe,Matematik,Fen, İnkılapTarihi,DinKültürü,yanineredeyse tümalanlardasorularınokuduğunu anlama,yorumyapma,analitikdüşünme, muhakemeyapma,bilgiyikullanmagibi becerileriölçmeyeyönelikolduğu,hatta PISAsınavlarınınmantığınabenzer olduğubelirtiliyorvedahaçokkitapokuyan çocuklarınsınavdadahabaşarılıolacağı öngörülüyor.Yaniyakınbirzamanda

“Tüm gelişmiş ülkelerde çocukların kendi dilinde okuduğunu anlamasının en önemli yolu, okuma kültürü… Önce ailelerden başlayan okuma alışkanlığı daha sonra okullarda öğretmenlerin çocukları kitapla, kütüphaneyle yakınlaştırıp kitap okumalarını teşvik etmesiyle devam ediyor.”

okumanınönemikarşımızaçıkacakgibi görünüyor.Butespitlerdensonraaçıktırki şimdiönümüzdekienönemligörev,okuma kültürünügeliştirmektir.

3-5Mart2017tarihlerindedüzenlenen KültürŞurası’ndaYayıncılıkve KütüphanecilikKomisyonuRaporu’nda yayıncılıkadınaçokönemlikararlar alınmıştır:

İlkveortaöğretimdesınıfkitaplıkları veokulkütüphanelerikurmalıyız.Milli EğitimBakanlığıkütüphanelerekitapalımı içinbütçeayırmalı,KültürBakanlığı’yla koordineliçalışmalı.2016yılıTÜİK verilerinegöre Türkiyegenelinde bin137adethalkkütüphanesivar. Geçtiğimizyıllarda12milyonTLcivarında birödenekayrıldı.Burakam,Almanya’nın birkasabasındakikütüphaneyeayrılan kitapalımbütçesineeşit.KültürveTurizm Bakanlığı’nınhemhalkkütüphaneleri sayısınıhemdekitapsatınalmabütçelerini artırmasınıtalepediyoruz.

Ülkeolarak180’denfazlasayıyaulaşan üniversitekütüphanelerininhemnitelik hemnicelikolarakzenginleşmesinide mutlakagerçekleştirmeliyiz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.