MAİB ve MAKFED, makina sektörünün yeni yol haritasını çizdi

Makina İhracatçıları Birliği ile Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu ortaklığında, “Makina Sektör Envanteri” ve “Makina Sektörü Makro Pazar Analizi, Mevcut Durum Değerlendirmesi, Strateji ve Uygulama Planı” yayımlandı.

Makina Magazin - - HABERLER -

Makina ihracatının artırılmasını sağlayacak her türlü faaliyeti koordine eden Makina İhracatçıları Birliği (MAİB) ile Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) ortaklığında, “Makina Sektör Envanteri” ve “Makina Sektörü Makro Pazar Analizi, Mevcut Durum Değerlendirmesi, Strateji ve Uygulama Planı” yayımlandı. Envanter ve strateji raporlarından çıkan sonuçlar makina imalat sanayiinin; ihracata katkısı, yarattığı istihdam ve oluşan katma değer bakımından stratejik sektörlerin başında geldiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl 13,4 milyar dolarlık ihracata imza atan makinacılar, söz konusu iki rapora göre, Türkiye'de 200 bin kişilik bir istihdam olanağı yaratıyorlar. Toplam imalat sanayiinin yarattığı istihdamın yüzde 5,5’lik kısmını tek başına karşılayan makinacılar, yüksek katma değer ve ihracat kapasitesiyle öne çıkıyorlar.

Dalgakıran: "Önemli bir yol haritası olacak"

Sektörün birikimini konsolide ettiklerini, söz konusu bilgiyi küresel ekonomik ve siyasi gelişmelerin ışığı altında yorumlayarak, sektörün tüm paydaşlarına sunduklarını belirten Makina İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, “İlki 2006 yılında yapılan sektör envanterimizi, daha geniş bir kapsamla, çoğu MAKFED üyesi 2 bin 500 firmanın katılımıyla yeniledik. Makina imalatında ileri teknolojili ülkelerdeki başarılı yöntem ve politikaları da içeren strateji raporu üzerinde de bir yıldan daha uzun süre çalıştık. Sektörün rekabetçiliğini belirleyen etkileri bir arada ve birbiriyle etkileşim içinde ele almakta etkin bir araç olarak, bölgesel sektör analizi ve tasarımı çalışmalarında kullanılan Elmas Modeli'ne başvurduk. Özellikle ileri teknolojili ülkelerdeki uygulamaları analiz ederek, bize çıktı sağlayabilecek adımları belirlemeye çalıştık. Gerek Envanter, gerekse Strateji Raporu’ndan çıkan sonuçların sektörümüze önemli bir yol haritası olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

2016'da kapasite kullanım oranı yüzde 75

Envanter raporuna göre, 2016 yılında toplam kapa-

site kullanım oranı yüzde 75 olarak gerçekleşen makina sektöründe, bugüne kadar en az bir kez ihracat yapmış firmaların oranı yüzde 68. Her 3 firmadan ikisinin ihracat gerçekleştirdiği sektörde, ihracata devam etmeme nedenleri arasında gerçek alıcıya ulaşamama ve fiyat rekabeti sorunları öne çıkıyor.

Her 4 firmadan 1’inin Ar-ge çalışmaları yaptığı makina sektöründe, söz konusu harcamaların toplam ciro içerisindeki payı yüzde 11. Sektörde Ar-ge çalışması yürüten firmaların yarısının üniversitelerle de iş birlikleri var.

Bugüne kadar her 10 firmadan sadece 3'ünün devlet desteklerinden yararlandığı makina sektöründe, en çok istihdam desteklerinden yararlanılıyor. Desteklere ilişkin dile getirilen şikayetler arasında en çok; vergi indirimi sağlanmaması, yeterince bilgilendirme yapılmaması ve bürokrasi fazlalığı öne çıkıyor. Her 10 ihracatçı firmadan 7’si, dış finansman ihtiyacı olmadığını belirtirken, firmalar finansman ihtiyacında daha çok özel bankalara başvuruyorlar.

Şirket sayısının artması ürün kalitesini olumsuz etkiliyor

Türkiye makina sektörünün gelişim alanlarının belirlendiği ve gelişimin sağlanması için önerilerin sunulduğu Strateji Raporu’nda ise; ABD, Almanya, Çin, Güney Kore, İtalya, Meksika ve Tayvan incelemeye alındı. Türk makina sektörünün söz konusu 7 ülke ile karşılaştırıldığı raporda, Türkiye imalat sanayii katma değerinin; ABD, Almanya, Güney Kore, İtalya ve Meksika’ya göre düşük kaldığına dikkat çekildi. Üretimin diğer ülkelere göre daha az son teknolojiye ve daha çok yoğun iş gücü gerektiren süreçlere dayandığı ifade edildi. Rapora göre; yerel rekabetin yoğun olduğu makina sektöründe büyük şirketlerin yanı sıra, kendine özel ürünlerle birçok küçük şirket de hizmet sunuyor. Raporda şirket sayısının artmasının ürün kalitesini olumsuz etkilendiği ifade edilirken; firmaların düşük maliyetli ürünler sunabilmek amacıyla kayıt dışı istihdam, üretim ve düşük kaliteli girdi ithalatına yöneldiğine dikkat çekiliyor.

Makina sektörünün rekabetçiliğinin artırılabilmesi için piyasa denetim ve gözetim yapısı, eğitim alt yapısı gibi konularda gelişim sağlanması gerektiğine dikkat çeken rapora göre, kamu alımları yurt içi pazarı geliştirme açısından büyük önem taşıyor ve bu alan gelişmeye açık. 2005-2015 yılları arasında yıllık yaklaşık yüzde 7,8 oranında bileşik büyüme oranı yakalayan Türk makina sektörü, kamu alımlarında hazırlanan şartnamelerde ithal mallar yerine yerli ürünlerin teşvik edilmesini bekliyor.

Sektörün rekabetçiliğini artırabilmek için geliştirilen öneriler:

"Makina Sektörü Makro Analizi, Mevcut Durum Değerlendirmesi, Strateji ve Uygulama Planı"na göre, Türkiye’nin makina sektöründeki rekabetçiliğini artırabilmek için geliştirilen 15 öneri raporda şu şekilde sıralanıyor:

Gelişen teknolojiler için strateji oluşturulması,

Piyasa denetim ve gözetim yapısının gözden geçirilmesi, Sektörde kurumsallaşmanın artırılması,

Hedef pazar stratejisinin geliştirilmesi,

Hedef pazarlarda ajansların yaygınlaştırılması,

Üniversite iş birliklerinin yaygınlaştırılması,

Sektörel veri tabanının oluşturulması,

Genel teşvik yapısının gözden geçirilmesi,

Ar-ge teşvik yapısının gözden geçirilmesi,

Yerli ürünlerin kamu alımlarında desteklenmesi,

Finansman olanaklarının geliştirilmesi,

Eğitim alt yapısının gözden geçirilmesi,

Kümelenme desteklerinin revize edilmesi,

Yabancı sermaye koşullarının iyileştirilmesi, Güçlü bir yerli tedarik zincirinin oluşturulması.

Adnan Dalgakıran, "Gerek Envanter, gerekse Strateji Raporu'ndan çıkan sonuçların sektörümüze önemli bir yol haritası olacağına inanıyoruz" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.