10 yıllık yol haritası hazırlandı

‘Türkiye'nin Sanayi Devrimi-türkiye'nin Sanayi Devrimi Yol Haritası’ başlığı altında ‘İmalat Sanayiinin Dijital Dönüşümü Raporu ve Yol Haritası’, dijital dönüşümde yapılması gerekenleri ve yapılacakları ortaya koyuyor.

Makina Magazin - - YORUM - Yalçın GÜR

Geçtiğimiz ay sanayiyi ilgilendiren en önemli konu, ‘Türkiye'nin Sanayi Devrimitürkiye'nin Sanayi Devrimi Yol Haritası’ başlığı altında ‘İmalat Sanayiinin Dijital Dönüşümü Raporu ve Yol Haritası’ dokümanının ortaya çıkması oldu. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu dokümanı; birlikler, dernekler, ilgili kamu kuruluşları ve üniversiteler, uzmanlar, sanayi kuruluşları, özel sektör temsilcileri ile birlikte hazırladı. Rapor üzerinde uzun zamandır çalışılıyor ve dijital dönüşümle ilgili bir yol haritası eksikliğinden ve Türkiye’nin treni kaçırmaması için hızla yapması gerekenlerden söz ediliyordu. Üzerinde birçok kesimin çok yoğun çalıştığı rapor nihayet yayınlandı.

Dergimizin yayına hazırlığının tamamlandığı bir süreçte ortaya çıkan bu raporu ayrıntılı bir şekilde okurlarımıza ulaştırma şansımız olmadı. İnternet sitemizde konuyu inceleyen ve görüşleri aktaran çalışmalarımız olacak. Bir sonraki sayımızda da görüşlerle birlikte konuya geniş yer vereceğiz.

Yapılması gerekenler belirlendi

Rapor; fırsat, tehdit, değer oluşum potansiyeli ve rekabet edebilir pozisyonda olma kriterlerinden hareketle, dijital teknolojilerden yararlanma gereksinimi üzerine kurgulanarak yapılması gerekenleri ve yapılacakları ortaya koymuş. Bu aşamada raporun yönetici özeti bölümünden kısaca bazı bilgileri paylaşıyorum: İmalat sanayiinde dijitalleşme, değer zincirinin her aşamasında etkinlik ve verimlilik artışları ile değer oluşturma potansiyeli taşımaktadır. Dijitalleşme, bu konuda ilerleme kaydetmiş ülkeler ve işletmeler açısından önemli fırsatlar sunarken; bu alanda adım atmamış olan ülke ve işletmeler açısından da büyük bir tehdit oluşturmaktadır. İmalat sanayiinin dijital dönüşüm sürecinde, üretimde rekabet edebilir pozisyonda olabilmek için dijital teknolojilerden verimli, etkili ve etkin bir şekilde faydalanılması gerekmektedir.

Üretimin daha az kişi ile yapılmasını mümkün kılıyor

İmalat sanayiinin dijital dönüşüm sürecinde; ‘yapay zekâ, otonom robotlar, büyük veri ve ileri analitik, bulut bilişim, artırılmış ve sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, eklemeli imalat, yeni nesil akıllı sensör teknolojileri ve siber güvenlik’ gibi teknolojiler katma değerin, verimliliğin, kârlılığın, kalitenin ve benzeri birçok unsurun en üst seviyeye çıkarılmasında öncü teknolojiler olarak görülmektedir. Diğer taraftan, dijital teknolojiler şimdiye kadar insanlar tarafından geleneksel yöntemlerle yapılan birçok işin otonom bir şekilde yapılabilmesine olanak tanımakta; dolayısıyla da aynı üretimin daha az kişi istihdam edilerek yapılmasını mümkün kılmaktadır. Bununla birlikte, ekonomideki büyümenin sağladığı ek istihdam olanakları da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, işgücünün yeni yetenek ve beceriler kazanmasına yönelik strateji ve politikalar giderek artan bir önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, dijital dönüşümle birlikte; verimlilik, kalite, hız, esneklik artışı sağlamak ve işgücü kaybına karşı yeni önlemler geliştirmek isteyen gelişmiş birçok ülke, dijital dönüşüm ile ilgili politika ve stratejiler geliştirerek dijital yol haritalarını hazırlamıştır. Ülkemizde de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) öncülüğünde kamu ve özel sektörden ilgili bütün paydaşların katkısı ile hazırlanan bu yol haritası çalışması; imalat sanayiinin rekabet gücünün artırılması amacıyla dijital dönüşüm sürecinin etkin bir şekilde planlanmasını ve gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.

İmalat sanayiinin üretim yapısında dijital dönüşüm sürecinde organize sanayi bölgeleri (OSB), endüstri bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB) ile özel sektör Ar-ge merkezleri öncü bir rol üstlenecektir. Bu kapsamda, ihtiyaç ve önceliklerin belirlenebilmesi için kapsamlı bir dijitalleşme anketi tasarlanmıştır. Kullanıcı ve tedarikçi işletmelere yönelik yapılan anket çalışmasında ortaya konulan tespitler, diğer ülke stratejilerinde öne çıkan alanlar ve Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu (SDDP) çalışmalarının sonuçları bir arada değerlendirilerek, ülkemiz için önümüzdeki 10 yılda imalat sanayiinde dijital dönüşüm için bir yol haritası hazırlanmıştır.

İmalat sanayiinin dijital dönüşümü yol haritası altı bileşenden oluşmaktadır:

İnsan: Eğitim altyapısının geliştirilmesi ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesi.

Teknoloji: Teknoloji ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi.

Altyapı: Veri iletişim altyapısının geliştirilmesi.

Tedarikçiler: Ulusal teknoloji tedarikçilerinin desteklenmesi.

Kullanıcılar: Kullanıcıların dijital dönüşümünün desteklenmesi.

Yönetişim: Kurumsal yönetişimin güçlendirilmesi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.