‘Kurban Bayramý tatili 10 gün olsun’

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Kurban Bayramý'nýn 9 güne uzatýlmasýný teklif edecek. Cumhuriyet Bayramý da eklenince tatil 10 güne çýkacak. Turizmciler, tatilin 10 güne çýkmasýnýn Ramazan'daki kayýplarý telafi edeceðini belirtiyorlar. Hükümet 25 Ekim Perþembe ile 28 Ekim Pazar günleri arasýnda kutlanacak Kurban Bayramý'ný 9 güne uzatmak için harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, "Kurban Bayramý'ný 9 gün yapmak için teklifte bulunacaðým" derken, teklifin kabul edilmesi halinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý ile birleþecek Kurban Bayramý tatili 10 güne çýkacak. "Ýnsanlar güneþ ve

tarîh görsün" Bu yýl Kurban Bayramý'nýn haftanýn ortasýndan baþlayacaðýna iþaret eden Günay, Bakanlar Kurulu'na, arife ve bayramýn dýþýnda kalan iki günün de tatile eklenmesini teklif edeceðini bildirdi. Günay, "Eðer 2 gün de tatile eklenirse 8-9 gün kazanýyoruz ki ekimin 20'si civarý Türkiye'de turizmin çok uygun bir zamanýdýr, insanlar kýþa girmeden önce güneþ görsün, tarih görsün, gezsinler. Eðer o zaman da bir 9 güne tatili uzatabilirsek bir ikinci hamle de orada olacak" dedi. Turizmciler ise yaz sezonunun moralleri bozduðunu ve 10 günlük tatilin iç turizme moral vereceðini kaydederek, 600 bin kiþi tatile çýkacaðýný öngörüyorlar. "Yaz sezonu moral bozdu" ETS Tur Yurtiçi Turlar Müdürü Suat Özbek de Türkiye'deki turizm sek- törünün çok zor bir yaz sezonu geçirdiðine dikkat çekerek, "Otelciler hem iç hem de dýþ pazarda toplam olarak yüzde 8 ile 10 arasýnda doluluk ve ayný oranda da gelir kaybýna uðradýlar. Dolayýsýyla turizmde moraller bozuk" dedi. "Ramazaný telafi

edecek" Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Baþkaný Osman Ayýk ise artan turistik tesis sayýlarýna karþýn ihtiyaç duyulan turistin çekilemediðini belirterek, "Ramazan ayýnýn birkaç yýl daha tatilin yoðun yaþandýðý bir

döneme gelmesi nedeniyle sýkýntýya giriy

oruz. Özellikle iç pazarý harekete geçirecek Kurban Bayramý tatili istiyoruz" dedi. ‘600 bin kiþi tatile çýkar’ Kurban Bayramý'nýn 10 güne çýkarýlmasýyla yurtiçi ve yurtdýþýnda büyük hareketlilik yaþanacaðýný tahmin ettiðini belirten Türkiye Seyahat Acentalarý Birliði (TÜRSAB) Baþkaný Baþaran Ulusoy da bu dönemde tatile çýkan insan sayýsýnýn 600 bini bulabileceðini söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.