Manavgat'tan Büyük Tepki! ‘‘‘Okulll Yerrriiimiiizzze Dokunmayyyýýýn’’’

Manavgat'in Sesi - - ILK SAYFA -

Milliyetçi Hareket Partili Belediye Meclis üyelerince gündeme getirilen ve gazetemizin 24 Aðustos 2012 tarihli sayýsýnda " Okul Yeri Gitti Gidiyor!!" baþlýðý altýnda yayýnlanan haberin ardýndan CHP Ýlçe Baþkaný Ahmet Öztürk, MHP Ýlçe Baþkaný Halil Gubaþ ve Saadet Partisi Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Maslak açýklama yaparak 35 dönümü okul yeri 42 dönümü ise günü birlik tesis yeri olan toplam 77 dönümlük alanýn Özelleþtirme Daire Baþkanlýðý tarafýndan cinsi belirtilmeden ihaleye çýkartýlmasýna çok sert tepki gösterdiler. 28 Aðustos 2012 ( yarýn) ihaleye çýkacak olan 77 dönümlük arazi için yapýlan açýklamalarda hükümetin bu yerin amacý dýþýnda ihaleye çýkartmaktan vaz geçmesi istendi. Konuyla ilgili olarak CHP, MHP ve SP ilçe baþkanlarýnýn görüþlerini gazetemizin 2,3,ve 4. Sayfalarýndan okuyabilirsiniz

Ýbrahim Maslak Ahmet Öztürk

Halil Gubaþ

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.