Manavgat'ta Renkli Sünnet Þöleni

Manavgat'in Sesi - - ILK SAYFA -

Manavgat Belediyesi'nin 90 çocuk için düzenlediði sünnet þöleni, renkli görüntülere sahne oldu.

Manavgat Belediyesi'nin 90 çocuk için düzenlediði sünnet þöleni, renkli görüntülere sahne oldu. Belediyenin katkýsýyla yaklaþýk 15 gün önce sünnet olup iyileþen çocuklar, bütün gün aileleriyle birlikte gönüllerince eðlenerek unutamayacaklarý anlar yaþadý. Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen ise, çocuklarý bu mutlu günlerinde yalnýz býrakmayarak bir an bile yanlarýndan ayrýlmadý. Sünnet þöleni sabah saatlerinde çocuklarýn giysilerini giyerek belediyeye gelmesiyle baþladý. Çocuklar ve aileleri Baþkan Þükrü Sözen'in tahsis ettirdiði iki büyük botla ýrmak turuna çýktý. Bot gezisine Baþkan Þükrü Sözen ve eþi Hatice Sözen de katýldý. Bot gezisinde çocuklar ikramlardan içti, dans etti. Baþkan Sözen de çocuklarla birlikte neþeli anlar geçirdi.

EÐLENCELÝ ÞEHÝR TURU

Bot gezisinin ardýndan çocuklar 3 adet kortej otobüsü ile þehir turu yapacaklarý Perþembe Pazarý'na geçti. Perþembe Pazarý'ndan davul zurna ile hareket eden çocuklar bütün kenti ellerindeki bayraklarý sallayarak gezdi. Sünnet çocuk- larýyla yapýlan kent turuna Baþkan Sözen'in yaný sýra CHP Ýlçe Baþkaný Ahmet Öztürk de katýldý. Stadyuma gelen çocuklar ve aileleri, burada hazýrlanan standlardan döner ekmek yedi. Stadyumun her yanýna daðýlan sünnet çocuklarý rengarenk görüntüler oluþturdu.

90 ÇOCUÐA ALTIN VE LUNAPARK JETONU

Çocuklarýn sünnet düðünü gecesi ise ayrý bir güzellikteydi. Stadyum alanýna kurulan 2 adet sahneden

birisinde sihirbaz ve Çin Akrobasi Grubu, unutulmaz bir gösteri sundu. Gösteriler sonunda Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen, sahneye isimleriyle tek tek çaðýrýlan 90 çocuða birer altýn taktýktan sonra hediye olarak da lunaparkta kullanmalarý için jeton hediye etti. Baþkan Sözen, 90 çocuða taký takmakta zorlanýnca, eþi Hatice Sözen, Baþkan Yardýmcýlarý Hasan Þekerlisoy, Hasan Þimþek ile Belediye Meclis Üyesi Erþan Özden de yardýmcý oldu.

HER ÞEY ÇOCUKLARIMIZ ÝÇÝN

Gecede konuþan Baþkan Sözen, "Çocuklarýmýzýn bu güzel ve anlamlý gününde burada sizlerle olmaktan çok mutluyum. Geleceðimiz olan çocuklarýmýz bu etkinliklerden çok daha fazlasýný hak ediyorlar. Atatürk Türkiye'sinin ve devrimlerinin koruyucusu olacak çocuk- larýmýz için ne yapsak azdýr" dedi.

‘BÝR AN ÖNCE ÝYÝLEÞ

BERKANT’

Gecenin ilerleyen saatlerinde 70'li yýllarda pop müziðe damgasýný vurmuþ olan ünlü ve sevilen sanatçýlar Nil Burak, Semiha Yanký, Selçuk Ural ve Ýskender Doðan, Nostalji Grubu adý altýnda sahne aldý. Özlem Savaþ'ýn sunuculuðunu yaptýðý gecede sahneye çýkan sanatçýlar, rahatsýz olduðu için yoðun bakým altýnda tedavi gören ünlü sanatçý Berkant'ýn bir an önce iyileþmesi için Manavgat halkýndan dua edilmesini istedi. Sanatçýlar sahnede ilk olarak Berkant'ýn sevilen ve en bilinen þarkýsý olan Samanyolu'nu Manavgat halký ile birlikte söyledi. Berkant'ýn rahatsýz olduðu için geceye katýlamamasý duygusal anlarýn yaþanmasýna neden oldu. Ardýndan birer birer sahneye çýkarak en sevilen þarkýlarýný söyleyen eski sanatçýlar, Manavgat halkýný coþtururken, "Bizleri unutmayýn" mesajýný da verdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.