Ilýca Belediye Baþkaný Ünal, görevden alýndý

Manavgat'in Sesi - - ILK SAYFA -

Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan Manavgat Kaymakamlýðýna gönderilen yazýda Ilýca Belediye Baþkaný Rafet Ünal'ýn görevden alýndýðý ve 28 Aðustos 2012 tarihinde (yarýn) Ilýca Belediye Meclisinin olaðanüstü toplanarak Belediye Baþkan Vekili seçmesi istendiði iddia edildi.Konuyla ilgili olarak edinilen bilgiye göre; 29 Mart 2009 yerel seçimleri öncesinde Ilýca Belde Belediyesinin baský uygulayarak turizmcilerden senet aldýðý ve evrakta usulsüzlük yapýldýðý iddiasýyla yargýlanan ve 5 yýl hapis cezasý aldýðý iddia edilen Ilýca Belediye Baþkaný Rafet Ünal'ýn cezasý yargýtay tarafýndan da onandý ve bu nedenle görevinden uzaklaþtýrýldý. Ilýca Belediye Baþkaný Rafet Ünal, Türk adaletine güvendiðini ve kýsa sürede görevine döneceðine inandýðýný söyledi.

Rafet Ünal

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.