‘Bu Gafletten Dönün’

SP Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Maslak;

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

24 Aðustos 2012 tarihli gazetemizde yer alan " Okul yeri gitti gidiyor" baþlýklý haberin ardýndan Sorgun ve side kemer mahallesi arasýndaki, Eðitim için düþünülen arazilerin ihale ye çýkartýlarak satýlacak olmasýna tepki gösteren Saadet Partisi Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Maslak " Manavgat'ta Her ne yapacaksak önceliðimiz eðitim olmalý " dedi.Maslak mesajýnda; " Yaþadýðýmýz bölge arazi olarak rantý yüksek bir bölge ve rant her þeyin önüne geçmiþ durumdadýr. Ýlçemiz Plansýz ve projesiz bir þekilde büyümekte ve baþta üniversite eðitimi olmak üzere geleceðimiz için tahsis edeceðimiz alanlar öncelikli olarak rant alanlarý olarak düþünülmekte ve geleceðimiz yok edilmektedir. Sorgun ile Side Kemer Mahallesi arasýnda 35 dönümü eðitim alaný olmak üzere toplamda 77 dönümlük hazineye ait olan ancak Turizm bakanlýðý tarafýndan onaylanan imar planýnda Üniversite alaný olarak gösterilen, arazilerin 28 Aðustos 2012 tarihi itibari ile ihaleye çýkarýlacaðýný üzülerek öðrendik. Üniversite yeri olarak düþünülen bu alanlarýn birilerine satýlmasý veya peþkeþ çekilmesi kabul edilebilir bir durum deðildir. Ýhaleye çýkartýlacak olan bu yerlerin ihalesini Manavgat'ta bulunan baþta Belediyemiz , siyasi partiler ve sivil toplum kuruluþlarý ile birlikte bir olup mutlak suretle durdurmamýz ve iptal ettirmemiz gerekiyor. Ve bu alanlarýn mutlak suretle Akdeniz üniversitesi bünyesinde oluþacak olan Ziraat ve Turizm fakültesi baþta olmak üzere (Manavgat Ziraat ve Turizm fakültesi) Manavgat'ýmýza kazandýrýlmalýdýr. Eðitime yapýlan yatýrýmlar ülkenin geleceðine yapýlacak en önemli yatýrýmlardýr. Saadet Partisi olarak Ülkemizde ve ilçemizde en öncelikli sorunumuz eðitimdir. Eðitimde önceliðimizde ahlak ve maneviyat dýr. Bir þeyler üretebilmek ve yaþamaya dair deðerler ortaya koyabilmek için herkesin iyi bir eðitime ihtiyacý vardýr. Günümüzde geliþen Toplumlarda eðitim ön safhadadýr. Ýlçemizin de Ývedilikle 4 yýllýk bir veya birkaç fakülteye ihtiyacý vardýr. Bu ihtiyaçlarýn yapýlmasý neticesinde "Manavgat Þelale Üniversitesinin" temeli atýlmýþ olacaktýr. Merkezi idarenin ve iþbirlikçi piyonlarýnýn bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Manavgat ve Manavgatlýnýn malý deniz deðildir. Yapýlan bu yanlýþlar inþallah gafletten ileri gelmektedir. Bu gafletten Hükümetimizin dönmesini ve Ak Partili arkadaþlarýmýzýn gerekeni yapmalarýný beklemekteyiz. Eðer bugün elimizde bulunan deðerlerimize sahip çýkmazsak, gerekeni hep birlikte yapmazsak yarýn her þey için çok geç olacaktýr.

Ýbrahim Maslak

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.