Anadolu’da Geleneksel Baþarýya Bir Perçin Daha

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

17 Aðustos 2012 Cuma günü açýklanan LYS yerleþtirme sonuçlarýna göre Manavgat Anadolu Lisesi geleneksel baþarýsýný sürdürdü. Manavgat Anadolu Lisesi Okul Aile Birliði adýna açýlama yapan Ýbrahim Okan Akýn þunlarý söyledi;"2012 LYS sýnavýna okulumuzdan

153 öðrenci katýlmýþtýr. 9 öðrencimiz Týp Fakültesine,7 öðrencimiz Diþ Hekimliði ve Eczacýlýða,31 öðrencimiz Mühendislik bölümlerine, 18 öðrencimiz Hukuk Fakültesine, 3 öðrencimiz Siyasal ve Uluslararasý Ýliþk- ilere,10 öðrencimiz ÝþletmeÝktisat-Maliye-Kamu Yönetimine,3 öðrencimiz Eðitim Fakültelerine,4 öðrencimiz Fen-Edebiyat Fakültelerinin ilgili bölümlerine ve 4 Öðrencimiz ise diðer Fakültelerin Lisans bölümlerine yerleþmiþlerdir.Ayrýca yerleþenler haricinde, sýnava katýlan 42 öðrencimiz Fakültelerin Lisans Programlarýna yerleþebilecekken,hedefleri gereði kendi istekleriyle tercih yapmamýþlardýr. Bu baþarýda katkýsý bulunan baþta öðrencilerimize, velilerimize,deðerli öðretmenlerimize ve okul yöneticilerine teþekkür ederken, bu baþarýnýn artarak devam edeceðinden emin olduðumuzu belirtmek istiyoruz." dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.