Gubaþ; ‘Þer Güçleri Manavgat'tan Elinizi Çekin’

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Gazetemizin 24 Aðustos 2012 tarihli sayýsýnda yer alan " Okul yeri gitti gidiyor" baþlýklý habere istinaden açýklamada bulunan MHP Ýlçe Baþkaný Halil Gubaþ;"Belediye Meclis Üyelerimiz ile yapmýþ olduðumuz istiþareler neticesinde Ýlçemizde belediye tarafýndan imar planýnda 35 dönümü okul 42 dönümü günübirlik tesis alaný olarak ayrýlmýþ olan toplamda 77 dönümlük iki arazinin Özelleþtirme Daire Baþkanlýðý tarafýndan Ýhale ile satýþa çýkarýlacaðýný cins deðiþikliði yapma yetkisini de elinde bulundurduðunu öðrenmiþ bulunmaktayýz" dedi. Gubaþ:" Konu belediye Meclis Üyelerimiz tarafýndan kamuoyuna duyurulmuþtur.Her þeyden önce göstermiþ olduklarý duyarlýlýktan dolayý kendilerine teþekkür ederim. Belediye Meclis Üyeliði yapmýþ olduðumuz dönemde Manavgat'a Fakülte yapmak isteyen Baþta Anadolu üniversitesi ve Matso olmak üzere bir çok kiþiye teklif ettiðimiz bu arazilerin deðerlendirilememesi ve ÖDB 'nýn burayý satýþa koymasý bizi fevkalade üzmüþtür. Bilgi þehri olma yolunda hýzla adýmlarla ilerleyen,Türkiye birincisi bir çok öðrencimizle eðitimin parlayan yýldýzý olan Manavgat'ýn önünün bu þekilde kesilmeye çalýþýldýðýný düþünüyoruz.Þer güçlerin Manavgat üzerindeki planlarý herkesin malumudur ve biz bunlarýn ellerini Manavgat çekmelerini istiyoruz.AKP ilçe baþkanýmýzýn bu konu ile ilgili aðýrlýðýný koymasýný ve bu arazilerimizin Okul yapýlmak üzere tekrar Manavgat'a kazandýrmalarýný istiyoruz.Bizler sivil toplum kuruluþlarý ile birlikte kamuoyu oluþturabiliriz, ama sorumluluk tamamen AKP ilçe baþkanlýðýnýndýr ve biz bu konuda atacaklarý her olumlu adýmda onlara destek olacaðýmýzýn sözünü veriyoruz.Saygýlarýmla kamuoyuna duyurulur" dedi.

Halil Gubaþ

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.