Baþkan Öztürk; ‘Turizm Tesisine Deðil Okula Ýhtiyacýmýz Var’

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Okul gitti gidiyor" baþlýklý haberimizin ardýndan açýklamada bulunan CHP Ýlçe Baþkaný Ahmet Öztürk; " Burasý Manavgat'ýn peþkeþ çekilen ilk yeridir. Birde Manavgat'ý AKP alýrsa vay halimize" diyerek tepkisini dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Ýlçe Binasýnda Sorgun mahallesi muhtarý Hüseyin Þen ile birlikte açýklamada bulunan Ahmet Öztürk:" Her geçen gün geliþen ve büyüyen Manavgat'ta bu tür okul ve günü birlik tesis alaný yeri ihtiyacý çok fazla. Manavgat'ýn okul ihtiyacý var . Manavgat'ta yeterince otel alaný turizm alaný bulunuyor. Bu nedenle bizim ihtiyacýmýz okuldur. Okul yapabileceðimiz alan- lara ihtiyacýmýz var. Biz CHP olarak böyle düþünüyoruz. Hatta iktidar partisinde böyle düþüneceðini ümit ediyorum. Ýlçe baþkanýnda böyle düþünecek bir yapýsý var. Ben inanýyorum ki bu iþten onunda haberi yoktur. Ak parti ilçe yönetimi bile bu iþe karþý çýkacaktýr. Milliyetçi Hareket partisi zaten bu konuda ilk açýklamayý yaptý. Bu yerin okul yeri dýþýnda baþka bir amaçla verilmesi Manavgat'ýn geleceði açýsýndan çok kötü olur. Hele hele okul yeri olarak ayrýlan bir yerin birilerine peþkeþ çekilmesi kadar kötü bir þey olamaz. Cumhuriyet Halk partisi olarak 28 Aðustos 2012 tarihinde yapýlacak olan ihale öncesinde MHP, Ak parti ve Sivil toplum örgütlerinin katýlýmý ile söz konusu alanýn bulunduðu yerde toplanýp yerimize sahip çýkalým " dedi.

OKUL YERÝMÝZE DOKUNMAYIN

Sorgun mahallesi muhtarý Hüseyin Þen ise;" söz konusu 77 dönümlük alan Sorgun mahallesi sýnýrlarý içerisinde. Bu yerin üniversite için yada okul yeri dýþýnda baþka amaç için verilecek olursa bu bizi ziyadesiyle üzer. Benim mahallemde yaþayan insanlarýn turizm amaçlý kullanýla bilecek bir çok arazisi var. Bu araziler boþ duruyor. Gelsinler buralarý alsýnlar. Ama bizim okul yerimize dokunmasýnlar. Okullar bizim ülkemizin ve Manavgat'ýmýzýn geleceðidir. Biz bu yerde okul dýþýnda baþka bir þey yapýlmasýný istemiyoruz" dedi.

Ahmet Öztürk

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.