Baþarý'da Baþarý Deðiþmiyor

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Kurulduðundan beri Manavgat'ta hem kitlesel hem bireysel baþarýlara imza atan Baþarý Dershanesi 2011-2012 Eðitim Öðretim yýlýnda da gerek SBS'de gerek ÖSYS'de ciddi bir baþarý elde etti. Dershane Müdürü Mehmet Avcý : "Yýllardýr Manavgat'ýn Eðitim-Öðretim yükünü çeken Baþarý Dershanesi öðrencilerini ve velilerini baþarýlarýndan dolayý kutluyorum. ÖSYS'de bu yýl 8 Týp, 11 Diþ,Eczacýlýk ve Saðlýk Bilimleri Fakültesi, 11 Hukuk, 36 Mimarlýk - Mühendislik, 25 Öðretmenlik, 8 Psikoloji ve Saðlýk Yönetimi, 75 Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, 12 FenEdebiyat ve 15 diðer bölümler olmak üzere 200'ün üzerinde öðrencimizi üniversitelere göndererek %93'ün üzerinde bir baþarý elde ettik. Bazý öðrencilerimiz yüksek puanlarla tercih yapmayýp önümüzdeki yýl hayallerini gerçekleþtirmek üzere tekrar hazýrlanacak. Tabii ki bu baþarýlarda veli - öðrenci - öðretmen üçgeni ve takýmý çok önemlidir. Öte yandan SBS'de 5 Ýstanbul Kabataþ Erkek Lisesi, Beþiktaþ Anadolu Lisesi, ve Ýzmir Bornova Anadolu Lisesi, 12 Manavgat Namýk Karamancý Fen Lisesi, 26 Manavgat Anadolu lisesi, 25 Çaðlayan Anadolu lisesi, 10 Kemer Fatma Turgut Þen Lisesi, 21 Diðer Anadolu Liseleri , 25 Saðlýk Meslek ve Diðer Meslek lisesi olmak üzere öðrencilerimizin %90'ýn üzerinde bir oranla geleceklerini belirleyecek liseleri kazanmalarý bizleri hem gururlandýrdý hem onurlandýrdý. Bu tabloyu bize yaþatan deðerli öðrencilerimize, saygýdeðer velilerimize ve emektar pek kýymetli okul ve dershane öðretmenlerimize tekrar tekrar teþekkür ediyorum ve onlarý kutluyorum." dedi. Baþarý Dershanesi Kurucu Temsilcisi Halil Topçuoðlu yaptýðý deðerlendirmede : " Uzun, yorucu bir sezondan sonra hasat mevsiminde aldýðýmýz ürünler yorgunluðumuzu tamamen giderdi. Bu dönemde birçok öðrencimizin yüzü gülse de bazý çocuklarýmýz istediðini elde edememenin üzüntüsü içerisinde, onlar da bir an önce kendilerini toparlayýp bir sonraki senenin hazýrlýðýna baþlamalýdýr. Dershane olarak çýkan sonuçtan memnunuz inþallah 19. yýlýmýzda bu senenin üstüne koyarak devam edeceðiz. Emeði geçen velilerimize okul dershane öðretmenlerimize ve özellikle öðrencilerimize teþekkürlerimi sunuyorum.

Mehmet Avcý

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.