Yeni Ýþ Kuracaklara Eðitim

Manavgat'in Sesi - - ILK SAYFA -

Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB), Batý Akdeniz Kalkýnma Ajansý (BAKA) ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasý (MATSO) tarafýndan 22-30 Eylül 2012 tarihleri arasýnda, yeni iþ kuracaklara yönelik olarak Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi düzenlenecek. Ücretsiz verilecek olan eðitim, otogar üzerinde bulunan Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasý (MATSO) Çok Amaçlý Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilecek. Eðitim saati, eðitime katýlma hakkýný elde edenlere daha sonra bildirilecek. Eðitim için baþvurular baþlamýþ olup, son baþvuru tarihi 14 Eylül 2012 Cuma Günü saat 17:00'dýr. Eðitime katýlmak isteyenlerin, doldurulmasý zorunlu olan Baþvuru Formunu ve Giriþimcilik Testini, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasý (MATSO) Hizmet Binasý'nda hizmet veren KOSGEB Manavgat Temsilciliði'ne gelerek, son baþvuru tarihi olan 14 Eylül 2012 Cuma Günü saat 17:00'a kadar doldurmasý gerekmektedir. MATSO baþkaný Þükrü Vural :"Eðitimi baþarý ile tamamlayýp, Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi Katýlým Belgesi alanlar, KOSGEB'in Yeni Giriþimci Desteði'ne baþvuru hakkýný elde edecekler" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.