‘Manavgat Yat Çekek Yeri Projesi Hýzlanmalý’

Deniz Ticaret Odasý Antalya Þubesi;

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

DTO Antalya Þubesi Aðustos ayý toplantýsý yapýldý. Toplantýda, DTO þubesinin kendi binasýna kavuþmasý için yer arama çalýþmalarý, denizcilik sektörünün sorunlarý ve 2013-2017 dönemi hedefleri ile Manavgat Yat Yapým ve Çekek Yeri Projesi görüþüldü. Meclis toplantý salonunda yapýlan toplantýda konuþan DTO Antalya Þubesi Meclis Baþkaný Serdar Göksel, yeni dönemde bölge denizcilik sorunlarýnýn çözümü konusunda yeni çalýþmalar gerçekleþtireceklerini söyledi. Antalya denizcilik sektörü açýsýndan çok önemli bir proje olan Manavgat Yat Yapým ve Çekek Yeri Projesi'nin hýzlandýrýlmasý gerektiðini ifade eden Göksel, "Manavgat Yat Yapým ve Çekek Yeri'nin ihtisas bölgesi olmasýný bek- liyoruz. Burasý ihtisas bölgesi olursa ülke denizcilik sektörüne çok önemli katký saðlayacaktýr. DTO þubesinin 2009-2013 dönemi için koyduðu hedeflerin yüzde 80'i baþarýyla gerçekleþtirildi. Eylül ayýndan itibaren bölgemizdeki denizcilik sorunlarýnýn çözümü için yeni çalýþmalar gerçekleþtireceðiz" dedi. DTO Antalya Þubesi Baþkaný Ahmet Erol da meclis üyelerine aðustos ayýnda gerçekleþtirdikleri faaliyetler hakkýnda bilgi verdi. Erol, 2013-2017 dönemi hedeflerini belirlemek için çalýþmalara baþladýklarýný vurgulayarak, turizmin önemli bölümünün denizde gerçekleþtirildiðini kaydetti. Kentteki belediyelerin denizciliðe daha fazla ilgi göstermeleri gerektiðini vurgulayan Erol, þöyle konuþtu: "Elbette belediyelerimizin denizcilikle ilgili çalýþmalarý var. Denizciði geliþtirmemiz ve korumamýz gerekir. Bölge denizciliðinin daha da geliþmesi için belediyelerin denizciliðe daha fazla ilgi göstermelerini arzu ediyoruz. Denizcilik sektörünün lokomotifi olmak istiyoruz." Antalya Vali Yardýmcýsý Recep Yüksel'e Manavgat Yat Yapým ve Çekek Yeri projesiyle ilgili bilgi verdiklerini de anlatan Erol, "Projeye çok geniþ bakýlmasýný istiyoruz. Yerli ve yabancý yatýrýmcýlara dönük olarak ihtisas bölgesi olmasýný bekliyoruz. Antalya Valiliði de Manavgat'a hýz kazandýrmak istiyor" dedi. Erol, Antalya'da denizcilik sektörünün sürekli geliþtiðini, oda üye sayýsýnýn bin 200'e ulaþtýðýný kaydetti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.