‘Cumhuriyetin Temeli Bu Zaferle Atýldý’

CHP Ýlçe Baþkaný Ahmet Öztürk;

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Cumhuriyet Halk Partisi Manavgat Ýlçe Baþkaný Ahmet Öztürk 30 Aðustos Zafer Bayramý dolayýsýyla bir mesaj yayýmladý. CHP Ýlçe Baþkaný Öztürk 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlama mesajýnda þunlarý söyledi "Zaferlerle dolu Türk tarihinde, bu yýl 90. yýldönümünü kutladýðýmýz 30 Aðustos 1922,Çanakkale'den Sakarya'ya uzanan kahramanlýk destanýnýn Zaferle taçlandýrýldýðý tarihtir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliðinde, Türk Milleti ve ordusuyla gerçekleþtirilen Büyük Taarruz ayný zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atýldýðý zaferdir. Bugün, baðýmsýz bir devlet çatýsý altýnda yaþayanlar olarak hepimiz bu zafere ve bu zaferi bize armaðan edenlere çok þey borçluyuz. Baðýmsýzlýðýmýzý ve bir devlet olmamýzý saðlayan 30 Aðustos Zafer'ini bize armaðan eden Ulu Önder Atatürk'e, silah arkadaþlarýna, Kahraman Ordumuza, þükranlarýmýzý sunuyor, Türk milletinin bu büyük bayramýný il örgütümüz adýna kutluyoruz" dedi

Ahmet Özdemir

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.