Maslak : ‘Bu Millet hiçbir zaman esareti kabul etmeyecektir’

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Saadet Partisi Manavgat ilçe Baþkaný Ýbrahim Maslak, 30 Aðustos Zafer bayramýnýn 90. yýldönümü münasebetiyle bir mesaj yayýnladý Ýlçe Baþkaný Maslak'ýn 30 Aðustos Zafer Bayramý Mesajý þöyle : " Aziz milletimizin emperyalistlere karþý verdiði baðýmsýzlýk ve var olma savaþýnýn yýldönümünü bir kere daha coþku ve minnetle kutluyoruz. Aðustos ayý, tarihe birçok altýn sayfa eklemeyi baþarmýþ aziz milletimizin 30 Aðustos ve Malazgirt Meydan savaþý baþta olmak üzere birçok zaferler kazandýðý bir aydýr. 30 Aðustos Zaferi'nin ruhunda barýndýrdýðý, bugünlere de ýþýk tutan en temel mesajý þudur; Bu millet hiçbir zaman esareti, köleliði ve dayatmalarý bugüne kadar tarihimizde asla kabul etmemiþ vede etmeyecektir. Bu zafer, milletimizin tarihin hiçbir döneminde taviz vermediði baðýmsýzlýk ve özgürlüðü için gösterebileceði üstün cesaretin, fedakarlýðýn ve kahramanlýðýn sayýsýz örneklerinden birisidir. 30 Aðustos'ta ortaya koyduðumuz yüksek ruh ve þuur, azim, irade, inanç ve kararlýlýk her zaman canlý kalacak; aziz milletimizin yolunu ve geleceðini aydýnlatmaya devam edecektir. Bugün bize düþen, bu ruh ve þuuru yaþatarak gelecek nesillere aktarmaktýr. 90 yýl sonra bugün de geçmiþten ders almayanlarýn, hala ülkemize ve milletimize karþý haince emeller peþinde olanlarýn, 30 Aðustos'a ve onun ruhuna baktýklarýnda gerekli dersi alacaklarýný umuyorum. Büyük Zafer'in 90. yýlýnda istiklal uðruna canlarýný veren aziz þehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi þükran ve saygýyla anýyorum. Aziz milletimizin Zafer Bayramý'ný en içten duygularla kutluyor, milletimize huzur, barýþ ve mutluluklar diliyorum."

Ýbrahim Maslak

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.