Gubaþ; ‘Bu zafer inancýn zaferidir’

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

M.H.P.Manavgat Ýlçe Baþkaný Halil Gubaþ 30 Aðustos Zafer Bayramý münasebetiyle basýn açýklamasý yaptý. MHP Ýlçe Baþkaný Gubaþ açýklamasýnda:" Anadolu topraklarýndan çýkarýlarak yok edilmek istenen Türk milleti, 19 Mayýs 1919'da Samsun'a çýkan Atatürk'ün önderliðinde, Kurtuluþ Savaþý'ný baþlatarak, "Misak-ý Millî sýnýrlarý içinde vatanýn bir bütün olduðu ve parçalanamayacaðý" görüþünden hareketle, düþmanla mücadele kararý aldý ve 90 yýl önce bugün, 30 Aðustos 1922 de emperyalizmin silahlý güçlerine karþý tarihi bir zafer kazandý." Dedi. 30 Aðustos zaferi Türk Milletinin varoluþunu dünyaya kabul ettirmesinin önemli adýmlarýndan biridir diyerek açýklamasýna devam eden Gubaþ:" Bu zafer ayný zamanda Anadolu'da Türk varlýðýný hedef alan her türlü emperyalist planlarý fiilen bozmuþ ve bugünlere gelmiþ olan halkýmýzýn özgürce varlýðýný sürdürmesinin önünü açmýþ olan bir zaferdir. Bu zafer; Atatürk'ün önderliðinde, vatanýn ve milletin bölünmez bütünlüðü, devletin varlýðý ve baðýmsýzlýðý temelinde mücadele edenlerin, yokluða, yoksulluða, haksýzlýðý, iþgale ve zulme baþ eðmeyenlerin, inananlarýn zaferidir. Büyük Taarruz esasen birliðini ve bütünlüðünü her þeye raðmen korumuþ olan ve halende korumakta olan milletimizin, Dün topraklarýmýzý parselleyerek, Türk milletini yok etmek isteyenlere bugün ise, milletimizin birliðini, kardeþliðini boz- maya uðraþanlara, ülkemizi parçalamak ve milletimizi bölmek isteyenlere karþý bir ayaða kalkýþ hamlesi olarak da okunmalýdýr. 26 Aðustos 1071 Malazgirt Savaþý ile Türklere Anadolu kapýlarýný açan kahraman ordumuzun, Gazi Mustafa Kemal Paþa' nýn önderliðinde 30 Aðustos 1922 Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi ile Anadolu topraklarýnýn Türk vataný olduðunu önünde durulamaz bir irade ile bütün dünyaya göstermiþtir. Bu düþüncelerle Türk milletinin 'Zafer Bayramý'ný yürekten kutlar, baþta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluþ Savaþý'nýn tüm kahramanlarýný, mukaddes vatanýmýz için caný pahasýna görev yapan þehitlerimizi, gazilerimizi ve günümüzde terör eylemlerinde þehit olan Türk Silahlý Kuvvetleri ile güvenlik güçleri mensuplarýmýzý ve isimleri bilinenbilinmeyen kahramanlarýmýzý, minnet ve þükranla anýyorum" dedi.

Halil Gubaþ

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.