Teröre karþý milli mutabakat arayýþý

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL - Rahim Er www.turkiyegazetesi.com

TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Ýspanya’nýn ETA teröründen kurtulma þeklinin bu yolla olduðuna iþaret ederek bizde de bir milli mutabakat gerçekleþtirmek kasdýyla bir beyanname/deklarasyon neþretti. Beyanname, 11 madde. Orada yeni olan ne var? Ne olabilir, nasýl olsun, söylenmedik söz mü kaldý? Ýlk 9 maddesi istisnasýz “meli”, “malý” þart edatlarýyla bitmekte. Son iki madde ise mutabakat metnine imza koyacaklarý baðlayýcý “söz veririz” gibi taahhüt kelimeleri ile noktalanýyor. Umumi hükümler mahiyetindeki bu 11 madde incelendiðinde hiç bir maddeye hiç bir aklý baþýnda insanýn “hayýr!” demesi mümkün görünmüyor. Ne var ki mevzubahis 9 maddenin her biri sadece temenni. Mesela, yeni anayasa yapýlmasý her fikirden herkesin görüþü. Ancak problem, nasýl yapýlacaðý, hangi maddelerin yer alacaðý hususunda. Bunun içindir ki Cemil Çiçek de ama’sýz, fakat’sýz... olarak mutabakat müzakeresine oturulmasýný istemekte. Kimlerden istiyor? Siyasi partilerden, STK’laradan. Sayýn Çiçek, meclis baþkaný. Ondan da tâ Turgut Özal zamanýndan beri siyasette. Daha da önemlisi bu ülkenin bir münevveri. Tabiî ki kan kaybettiren, can kaybettiren bir büyük ihtilafýn halli için kafa yoracaktýr. Ne var ki hareketine “erken doðum” denemezse de alt yapýsý inþa edilmemiþ bir iyi niyetli çýkýþ denebilir. Hükümet sözcücü Bülent Arýnç, “mutabakat davetinin muhatabý kim belli deðil!” dedi. Sayýn Arýnç gibi aksakal bir devlet adamý belli ki tecahülü arif yapmakta. Ýstiþare eksikliðine iþaret ediyor. Buradan anlaþýlmakta ki AK Parti, sahip çýkmayacak. CHP meclisi toplayamamayý bir eziklik sebebi sayarak meclis baþkanýna ilk anda kapýlarý kapattý. BDP daðdan izin alamayacaðýna göre ümitsiz vak’a. Sadece MHP “inceleyelim” dedi. Olaydan köþe yazarlarý da dolaylý biçimde haberdar oldular. Fikir samimi, doðru. Ancak, hayata geçmesi þüpheli. Yeni anayasa yapýlmalý deniyor. Yeni anayasayý yapmakla meclis baþkaný bizzat meþgul deðil mi? Cemil Çiçek’ten her þeyden evvel bu hizmet beklenmekte. Þöyle bir iddia dile gelebilir mi? ‘Kendini gündemde tutarak Çankaya’ya taþýyacak yollarý yapýyor!’. Sanmayýz. Baþkan, altý aylýk politikacý deðil. Sayýn Recep Tayyip Erdoðan’a raðmen bunun mümkün olmadýðýný herkes bilir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.