Kurt: ‘Bize kem gözle bakanlar önce tarihimize baksýn’

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Türk Eðitim-Sen Antalya 2 Nolu Þube Baþkaný Fethi Kurt yazýlý bir açýklama yaparak 30 Aðustos Zafer Bayramýnýn 90'ýncý Yýl dönümünü kutladý. Kurt açýklamasýnda ." milli bayramýmýzýn yýldönümünde bize kem gözle bakýp,ABD baþta olmak üzere -onlarýn taþeronlarýna ve teslimiyetçilere þanlý tarihimize bakmalarýný tavsiye ediyorum"dedi.Kurt þunlarý söyledi:" Yüce Türk Milleti'nin büyük Türk, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliðinde adeta dünyaya meydan okuyarak, Türk Milleti'nin þairin dediði gibi:"Biz de bir zamanlar millet hem de nasýl milletmiþiz,Gelmiþiz dünyaya milliyet nasýl öðretmiþiz."dizeleriyle ifade edilen büyük millet olduðumuzu ,gerekirse nelerin yapýlabileceðinin iþaretinin verildiði milli bayramýmýzýn yýldönümünde bize kem gözle bakýp,ABD baþta olmak üzere -onlarýn taþeronlarýna ve teslimiyetçilere þanlý tarihimize bakmalarýný tavsiye ediyorum.26 Aðustos 1922. Türk milletinin var olma adýna büyük devlet adamý, baþkomutan Atatürk'ün "Ordular!Ýlk hedefiniz Akdenizdir,ileri!" komutunu verdiði,30 Aðustos 1922'de de düðüne gider gibi ölmeye giden Türk askerinin þerefsiz düþmaný denize dökerek Türk milletinin bölünmez bütünlüðüne uzanan ellerin kýrýldýðý anlamlý bir günün 90. yýldönümünü Türk Eðitim-Sen olarak kutluyor,þehitlerimizi rahmet ve minnetle anýyoruz.Türk milletinin üniter yapýsý baþta olmak üzere milli birlik ve beraberliðimiz,manevi deðerlerimiz Türk Eðitim-Sen olarak olmazsa olmazlarýmýz - dandýr.Çünkü,Türk milletinin derdini dert ,sevincini sevinç edinen,bu milletin öz evlatlarýndan oluþan Türk EðitimSen asla ücret sendikacýlýðý yapmadan öncelikli ilkemiz önce ülkemiz prensibine her daim sahiptir.30 Aðustos Zafer Bayramýnýn þer güçlerce tekrar gözden geçirilmesini temenni ederken þehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize de mutluluklar dileriz" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.