Yýldýz'dan Zafer Bayramý Mesajý

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

MHP Manavgat Kadýn Kollarý Baþkaný Emel Yýldýz 30 Aðustos Zafer Bayramý Ýle Ýlgili basýn açýklamasý yaptý. Yýldýz mesajýnda:"Tarihinde sayýsýz zaferleri olan þanlý Türk milleti, destansý bir mücadeleyle, Atatürk'ün önderliðinde inanýlmazý baþardýðý, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde bölünmez bütünlüðünü tüm dünyaya kanýtladýðý, 30 Aðustos Zafer bayramýný en içten dileklerimle kutlarým" dedi. Kaðýt üzerinde her þeyin tamam olduðunu, Anadolu'nun Türk yurdu olmaktan ebediyen çýkacaðýný düþünenler Türk halkýn direncini hesaba katmamýþlardý diyen Yýldýz:" Türk ulusu esareti reddedip onca yokluðun, zorluðun üstesinden gelerek baðýmsýzlýk mucizesini yarattý. Mustafa Kemal, ordularýna: "Hattý müdafaa yoktur sathý müdafaa vardýr. Bu satýh, bütün vatandýr. Vatanýn her karýþ topraðý vatandaþýn kanýyla ýslanmadýkça terk olunamaz." emrini verdiði ve her karýþýný kanýmýzla suladýðýmýz vatan topraklarý her daim saldýrýlara uðramakta terör laneti her zaman içimizi yakmaktadýr. Ulusumuzun birlik ve beraberliðine, bölünmez bütünlüðüne saldýrýlar devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatanýn "bölünmez bir bütün olduðunu" unutan dýþ güçler baþýmýza her ne kadar bölücülük yaparak terörü körükleseler bile hiç kuþkumuz yoktur ki; asla baþarýlý olamayacaklardýr. Ýnönü'de, Sakarya'da, Dumlupýnar'da Türk'ün gücüne tanýk olanlar, döküldükleri denizden çýkmanýn fýrsatýný asla bulamayacaklardýr. Dün vaat edilen Türk topraklarýný almanýn zamanýný bekleyenler ise dünya durdukça bu gayelerine ulaþamayacaklardýr. Bu duygu ve düþüncelerle; baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaþlarýna olmak üzere bütün kurucu kahramanlarý, aziz þehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve þükran hislerimle anýyorum"

Emel Yýldýz

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.