Ormana Rahvan At Yarýþlarý'nda birincilikler Side'ye!

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Antalya'nýn Ormana Köyü'nde düzenlenen Ormana Rahvan At Yarýþlarý'nda, Küçük - Orta kategorisinde birinciliði, Side'den Mustafa Gülcü aldý. Yarýþýn en üst kademesi olan Baþ Yarýþlarý kategorisinde yine Side'den Erdoðan Yýldýz, Büyük-Orta kategorisinde ise Side Rahvan Atçýlar Koruma Derneði Baþkaný Hasan Delikkulak birinci oldu. Antalya'nýn Ormana Köyü'nde, toplam 7 kategoride gerçekleþtirilen Rahvan At Yarýþlarý'na katýlým yoðun- du. Baþta Antalya olmak üzere, Konya, Side ve yakýn bölgelerden gelen yarýþmacý ve izleyiciler, yarýþlara coþku kattý.Küçük - Orta kategorisinde, Efe isimli atý ile yarýþan Mustafa Gülcü birinci oldu. Kupa ve bayraðýn yaný sýra birinciye verilen sembolik para ödülünün de sahibi olan Gülcü, içinde bulunduðu heyecaný dile getirerek, "2 senedir atým Efe'nin ayaðý sakat olduðu için dilediðim gibi yarýþamamýþtým. Ama bu sene iyileþti ve tam istediðim gibi bir yarýþ oldu benim için. Ormana Rahvan At Yarýþlarý bölgemizin yarýþý olduðu için Side'den katýlým her yýl oldukça yoðun. Bundan sonraki her sene de öyle olacak gibi görünüyor, kendi adýma ben her sene katýlacaðým yarýþlara. Bu iþe gönül veren herkesin emeðine saðlýk." þeklinde konuþtu. Yarýþýn en üst kademesi olan Baþ Yarýþlarý kategorisinde birinciliði yine Side'den Erdoðan Yýldýz alýrken, Büyük-Orta kategorisinde ise Side Rahvan Atçýlar Koruma Derneði Baþkaný Hasan Delikkulak Al atý ile birinci oldu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.