Orrman Yangýýnýý Korrkuttttu

Manavgat'in Sesi - - ILK SAYFA -

ÖzelÖzelÖzelÖzel AkdenizAkdenizAkdenizAkdeniz BaþarýBaþarýBaþarýBaþarý KolejiKolejiKolejiKoleji giriþindegiriþindegiriþindegiriþinde bulunanbulunanbulunanbulunan yüksekyüksekyüksekyüksek gerilimgerilimgerilimgerilim hattýhattýhattýhattý civarýndacivarýndacivarýndacivarýnda baþlayarakbaþlayarakbaþlayarakbaþlayarak ManavgatManavgatManavgatManavgat OrmanOrmanOrmanOrman ÝþletmeÝþletmeÝþletmeÝþletme MüdürlüðüneMüdürlüðüneMüdürlüðüneMüdürlüðüne aitaitaitait ÇakalÇakalÇakalÇakal DeresiDeresiDeresiDeresi DeposunaDeposunaDeposunaDeposuna ulaþanulaþanulaþanulaþan yangýndayangýndayangýndayangýnda 20202020 dönümlükdönümlükdönümlükdönümlük alanalanalanalan külkülkülkül oldu.oldu.oldu.oldu. YangýnýYangýnýYangýnýYangýný çýktýðýçýktýðýçýktýðýçýktýðý noktadanoktadanoktadanoktada bulunanbulunanbulunanbulunan ÖzelÖzelÖzelÖzel AkdenizAkdenizAkdenizAkdeniz BaþarýBaþarýBaþarýBaþarý KolejininKolejininKolejininKolejinin etrafýnýetrafýnýetrafýnýetrafýný saransaransaransaran ormanormanormanorman yangýnýyangýnýyangýnýyangýný okuldaokuldaokuldaokulda dadadada panikpanikpanikpanik yaþanmasýnayaþanmasýnayaþanmasýnayaþanmasýna nedennedennedenneden oldu.oldu.oldu.oldu.

YYYaaannngggýýýnnnýýýnnn ÇÇÇýýýkkkýýýþþþ nnnoookkktttaaasssýýý

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.