Bahçeþehir Koleji sýnýf öðretmenleri onlýne seminerde!

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Bahçeþehir Koleji online sistemi ile sýnýf öðretmenlerine eðitim semineri düzenledi. 27 Aðustos 2012 tarihinde Bahçeþehir Kolejleri Eðitim Öðretim Direktörü Þeniz Erfa Sarýsoy genel ilkelerimiz, oryantasyon programý, sene baþý veli bilgilendirme toplantýsý gündemi ile ilgili bilgiler sundu. Ayný gün içerisinde II.oturumda ise Bahçeþehir Kolejleri Ýlkokul Sýnýf Öðretmenleri Koordinatörü Gülistan Ekiner müfredat içeriði, yýllýk planlama, kullanýlacak kitaplar, deðerlendirme, etkinliklerin iliþkilendirilmesi ve zümre çalýþmalarý ile ilgili bilgiler sundu. 28 Aðustos 2012 tarihinde Bahçeþehir Kolejleri Ýlkokul Sýnýf Öðretmenleri Koordinatörü Gülistan Ekiner KÖÖM Planlarý (Kiþiye Özgü Öðretim Modeli), süreç deðerlendirme, portfolyo çalýþmalarý, öðrenci tarihçesi oluþturma ile ilgili eðitim verdi. II.oturumda ise Bahçeþehir Kolejleri Rehberlik Koordinatörü Liana Kesçioðlu, öðrencilerimiz ve yaþ özellikleri, arkadaþlýk, veli tutumu, rehberlik servisine ne zaman baþ vurmalýyým? baþlýklarýný içeren konularda bilgilendirme yaptý. III.oturumda ise Brown Üni. Çocuk Geliþimi Uzmaný Prof. Cynthia Garcia COLL , sýnýf yönetimi ile ilgili sunduðu Ýngilizce eðitimini okulumuz Ýngilizce Öðretmeni Züleyha ORMAN tercüme ederek öðretmenlerimize aktardý.30 Aðustos 2012 tarihinde Bahçeþehir Kolejleri Ýlkokul Sýnýf Öðretmenleri Koordinatörü Gülistan EKÝNER, ödev yaklaþýmý, AKIL KUTUSU kullanýmý, velilerden beklentilerimiz, kazaným temelli eðitsel oyun, panolarýn etkin kullanýmý ile ilgili eðitimler devam etti. II. ve son oturumda ise Bahçeþehir Kolejleri Okul Öncesi Eðitim Koordinatörü Fulya Karamut, anaokulundan ilkokula rutinler, anekdot kaydý, göster - anlat, sayý sayma, paylaþým günü gibi konularýný içeren bilgiler sundu. Son oturumumuza sýnýf öðretmenlerimiz ile beraber anaokulu öðretmenlerimizde katýldý. Sýnýf öðretmenlerimiz bu eðitimin yeni öðretim yýlýna baþlamadan verilmiþ olmasýnýn çok yararlý olduðunu belirttiler. Emeði geçen herkese çok teþekkür ediyoruz…

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.