Kýzý Lösemi Tedavisi Gören Öðretmen Babanýn Atama Çaresizliði

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Lösemi teþhisi konulan 5.5 yaþýndaki Elif Suna'nýn tedavisinin en iyi Antalya'da yapýlacaðýnýn söylenmesi üzerine Düzce'den tayin baþvurusu yapan çiftten hemþire anne Özlem Karakaya'nýn atamasý yapýlýrken, öðretmen baba Þadan Karakaya hayal kýrýklýðý yaþadý. Karakaya, "Kýzýma 'Mevzuat böyle, artýk ayrý þehirlerde yaþayacaðýz, buna alýþmalýyýz' nasýl derim" dedi. Düzce'de öðretmen olan Þadan Karakaya'nýn 5.5 yaþýndaki kýzý Elif Suna'ya 3 yýl önce lösemi teþhisi konuldu. Ankara'da tedavisi sürdürülen Elif Suna'nýn doktorlarý, ilik naklinin en baþarýlý yapýldýðý Akdeniz Üniver- sitesi Hastanesi'ne yakýn olmalarý gerektiðini söyleyince Þadan Karakaya ve hemþire eþi Özlem Karakaya, tayinlerini Ankara yerine Antalya'ya istemeye karar verdi. Özlem Karakaya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne hemþire olarak geçerken, Þadan Karakaya ise özür durumu atamalarý için aðustos ayýný bekledi. Atama baþvurusu yaparken branþý Tarih'te yer olmadýðýný gören Karakaya, büyük yýkým yaþadý. Lösemi teþhisi konulan 5.5 yaþýndaki Elif Suna'nýn tedavisinin en iyi Antalya'da yapýlacaðýnýn söylenmesi üzerine Düzce'den tayin baþvurusu yapan çiftten hemþire anne Özlem Karakaya'nýn atamasý yapýlýrken, öðret- men baba Þadan Karakaya hayal kýrýklýðý yaþadý. Karakaya, "Kýzýma 'Mevzuat böyle, artýk ayrý þehirlerde yaþayacaðýz, buna alýþmalýyýz' nasýl derim" dedi.Düzce'de öðretmen olan Þadan Karakaya'nýn 5.5 yaþýndaki kýzý Elif Suna'ya 3 yýl önce lösemi teþhisi konuldu. Ankara'da tedavisi sürdürülen Elif Suna'nýn doktorlarý, ilik naklinin en baþarýlý yapýldýðý Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yakýn olmalarý gerektiðini söyleyince Þadan Karakaya ve hemþire eþi Özlem Karakaya, tayinlerini Ankara yerine Antalya'ya istemeye karar verdi. Özlem Karakaya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne hemþire olarak geçerken, Þadan Karakaya ise özür durumu atamalarý için aðustos ayýný bekledi. Atama baþvurusu yaparken branþý Tarih'te yer olmadýðýný gören Karakaya, büyük yýkým yaþadý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.