Gaziantep Fýrkateyni Ziyarete Açýldý

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

30 Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü kutlamalarý kapsamýnda TCG Gaziantep Firkateyni, Kaleiçi Yat Limaný açýklarýnda Antalyalýlarla buluþtu. TCG Gaziantep (F-490) adlý fýrkateyn, 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü dolayýsýyla Antalya'da ziyarete açýldý. Gaziantep Fýrkateyni'ni ziyaret etmek isteyenler, Kaleiçi Yat Limaný'ndaki özel bir tekne ile fýrkateyne götürüldü. Askerler tarafýndan karþýlanan vatandaþlar, fýrketeyni gezerek bilgi edinme fýrsatý buldu. Akþam saatlerine kadar ziyarete açýk olan fýrkateyni þehit yakýnlarý ve gaziler de ziyaret etti. Ziyarette uzman askerler eþliðinde fýrkateyni gezen vatandaþlara, gemideki donaným hakkýnda bilgi verildi. Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlýðý'na baðlý TCG Gaziantep fýrkateyninde biri dalýþ konusunda uzman olmak üzere iki doktor, iki sýhhiye astsubay ve 1 uzman teknisyen ve çeþitli sayýlarda subay, astsubay, uzman, erbaþ- er olmak çok sayýda asker görev yapýyor. Dünyanýn her yerinden konuþabilmeye imkan saðlayan, uydu telefon sistemi bulunan gemide bir helikopter pisti ve hangarý, bir basýnç odasý, balistik yelek, gece görüþ gözlüðü, gaz maskesi, roket atar, makineli tüfek, keskin niþancý tüfeði gibi teçhizatlar da yer alýyor. Gaziantep Fýrkateyni'nin, Akdeniz'de Somalili korsanlara karþý Aden Körfezi'nde, ardýndan Libya'da, son olarak da Kýbrýs açýklarýnda görev yaptýðý belirtildi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.