Kulak aðrýsý, laikliðe ne kadar aykýrý?

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL - Rahim Er www.turkiyegazetesi.com

30 Aðustos resepsiyonlarý daha evvel genelkurmay baþkanlarý tarafýndan genelkurmay karargâhýnda verilmekteydi. Cumhurbaþkanlarý ordunun baþkumandanlarýydý ama o sýfat, kâðýt üzerinde kaldýðýndan bir misafir olarak gelir, yemeðini yer ve giderlerdi. Büyüyen yeni Türkiye'de zorlu ve uzun bir normalleþme süreci yaþandý, yaþanýyor. Baþbakan sayýn Tayyip Erdoðan'ýn Yüksek Askeri Þura toplantýlarýnda masanýn baþýna tek baþýna oturabilmesi, milli savunma bakanýnýn ordu adýna açýklama yapabilmesi gibi eþ zamanlý olarak Cumhurbaþkaný sayýn Abdullah Gül de geçen sene genelkurmay karargâhýnda konuklarý aðýrlamýþtý. O bir ilkti... Bu sene ise ilkin ilki olacak, Cumhurbaþkaný, 30 Aðustos gecesinde resepsiyonu Çankaya köþkünde verecekti. Böylece hadise tam anlamýyla kaidesine oturacaktý. Bütün bunlar, açýlýmlarýn askeri kanattaki yüzüdür ve olmasý gerekendir. Þayet, maniler aþýlýrsa yeni anayasa yapýlacak. Sivil anayasada genelkurmay baþkanýnýn milli savunma bakanýna baðlanacaðýna þüphe yok. 30 Aðustosa dair bu nihai deðiþim, bir saðlýk problemiyle bu senelik kalmýþ oldu. Akþam yemeði Çankaya'da verilemeyecek. Çünkü Abdullah Gül'ün kulaðýnda bir rahatsýzlýk meydana gelmiþ bulunuyor. Bir saðlýk problemiyle bir programýn aksamasý her devlette ve her zaman yaþanabilir. Kaldý ki Abdullah Gül'ün bu rahatsýzlýðý yeni deðil, iki senedir zaman zaman nüksetmekte. Buna raðmen tuhaf ötesi, mantýk ötesi, akýl ötesi deðerlendirmeler gördük. Ýptal haberini internet gazeteleri "acil" ikazýyla ânýnda geçtiler. Bunu deðerlendiren bazý yorumlar çok ürkütücü. Biri belli ki habere inanmamýþ. "Laiklik diye bir þey kalmadý" diyor. Yani 30 Aðustosta gündüz tanklar geçmezse, jetler, uçmazsa, askerler tören adýmlarla yürümezse, nutuklar söylenmezse, þiirler okunmazsa, akþam da yemekler yenip bir þeyler içilmezse laiklik bitmiþ olur. Terör bir gün maðlup edilir, fakat bu hastalýklý mantýk, zor iflah olur. Diðer yorum çok daha vahim: Tek cümle yazmýþ: "Kurban bayramý da iptal edilsin!" Çankaya'da dini bayramlar resmen kutlanýyor mu? Bir iftar verildi. 28 Þubat darbesi yaþandý. Kutlanma kararý alýnsa bile Cumhurbaþkaný rahatsýzsa elbette iptal olur. Ama bütün ülkede iptal kimsenin yetkisinde de aklýnda da olamaz. Cumhurbaþkanýmýza yüce Allah'tan acil þifalar diliyoruz. Böylesi zavalllý hastalara da...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.