Sideli izciler büyük zafer yürüyüþüne katýldý!

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Side Gençlik Merkezi Ýzcileri, Kulüp Önderi ve ayný zamanda Ýlçe Ýzci Kurulu Baþkaný Oymakbaþý Serkan Kaplan yönetiminde 5 izciyle; Afyonkarahisar'ýn Þuhut ilçesinde düzenlenen Büyük Zafer'in 90. yýl yürüyüþüne katýldý. Side izci grubu; 25 Aðustos 2012, Cumartesi günü saat 10:00'da Side Gençlik Merkezi'nden ayrýlarak Büyük Taarruz'un yaþandýðý ve Cumhuriyet'in kurulduðu topraklarda anma törenlerine katýldý. Türk askerinin Kocatepe'ye çýktýðý saatlerde ve yürüdüðü yollarda 8 yýldýr gerçekleþtirilen Kocatepe Büyük Zafer Yürüyüþü; zaferin 90. yýlýnda, Türkiye'nin çeþitli illerinden gelen izci öðrenciler, sivil toplum örgütleri, üniversite öðrencileri ve vatandaþlarýn katýlýmýyla, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu'nun açýlýþ konuþmasýyla Çakýrözü Köyü'nden baþladý. Mustafa Kemal Atatürk'ün taarruz emrini verdiði 1.874 rakýmlý Kocatepe'ye Zafer Yürüyüþü'nü baþlatan Bakan Eroðlu; yaptýðý konuþmada, etkinliðe katýlanlarýn Zafer Haftasý'ný kutladý. 90 yýl önce, 25 Aðustos'u 26 Aðustos'a baðlayan gecede; Atatürk ve silah arkadaþlarýnýn, zafer yolundan Kocatepe'ye yürüdüklerini ve sabahýn

ilk ýþýklarýyla birlikte Türk ordusunun büyük taar- ruza baþladýðýný belirten Bakan Eroðlu; gelecek nesillere bu muhteþem zaferin nasýl kazanýldýðýnýn aktarýlmasý gerektiðini ifade etti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.