Baþkaný Sevimçok'tan 30 Aðustos Mesajý

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (AESOB) Baþkaný Abdullah Sevimçok, 30 Aðustos Zafer Bayramý dolayýsýyla bir kutlama mesajý yayýmladý Baþkan Sevimçok yayýnladýðý mesajýnda, 30 Aðustos zaferinin Türk tarihinin dönüm noktalarýndan birisi olduðunu belirterek 30 Aðustos 1922 tarihinde kazanýlan büyük zaferin Türk milletini esarete mahkum etmek isteyen hain düþmanlara karþý da büyük bir ders olduðunu söyledi. Sevimçok, mesajýnda þunlarý kaydetti: "Çanakkale'den Sakarya'ya kadar uzanan kahramanlýk destanýnýn tarihin sayfalarýna altýn harflerle yazýlarak, hain düþmanlarýn haksýz ve alçakça iþgallerine karþý caný pahasýna dur diyerek düþmana asla unutamayacaðý bir ders veren milletimizin bizlere armaðan ettiði 30 Aðustos Zaferini, yýl dönümünde bir kez daha milletçe gururla kutluyoruz. 30 Aðustos Türk tar- ihinin dönüm noktalarýndan bir tanesidir. 30 Aðustos, milletimizi esaret altýna almak isteyen hain düþmanlarýn bu kötü emellerinin kanlarýnda boðulduklarý bir zaferdir. Bizde Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý birliði olarak bu büyük bayramý kutluyor, baþta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaþlarý ile kahraman ordumuza þükranlarýmýzý sunarak vataný uðruna canlarýný feda eden tüm þehitlerimizi bir kez daha saygýyla anýyoruz"

Abdullah Sevimçok,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.