Ýsraille ayný kareye giren Türkiye…

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Herkes insanýmýzýn hafýzasýnýn çok sýð olduðunu, çok çabuk unuttuðunu söyler. Onun içinde siyasiler birkaç yýl önceki yaptýklarý hatanýn bedelini hiçbir þekilde ödemiyorlar. Bundan 5 yýl önceye gittiðimiz zaman Kýbrýs'ta Rumlarla iki taraflý iki toplumlu çözüm eksenin de Rahmetli Rauf Denktaþ'ý uzlaþma istemeyen ,Türkiye'nin AB ye girmesinin önündeki en büyük engeli oluþturulduðu söylenerek,tüm Hükümet üyeleri Mehmet ali Talat a destek vererek cumhurbaþkaný seçtirdi. BM lerin KOFÝ ANNAN barýþ planýna evet verdirerek Rumlarýn dünya kamuoyunda çok büyük taraftar kaybedeceði,Türkiye'nin AB önünde elinin güçleneceðini söylediler. Sonunda Türk tarafý evet verdi Rum tarafý Hayýr verdi,Rum tarafý AB ye girdi.Türk tarafýnda deðiþen olmadý. Ermenistan'la Ortak protokol imzalanacak ve bunlar parlemento dan geçirilerek sýnýrlar kaldýrýlacaktý ve AB kapýsý bize aralanacaktý. Ermenistan Cumhurbaþkanýný Bursa'ya Milli maça davet ettik ve rahatsýz olmasýn diye Azeri bayraklarýný toplatarak çöpe atýlmasýný seyrettik. Ama Ermeni tarafýndan hiçbir adým atýlmadý Azeri Kardeþlerimizi küstürmekle kaldýk. Ýran politikasýnda köklü deðiþime gidildi,BM de Ýran'a yaptýrým konuþunda iki ülke hayýr oyu verdi. Biri Türkiye,biri Brezilya. Nükleer görüþmelerde ara buluculuk yaptýk, Tarafsýz ülke olarak herkese yakýn olma yolunu seçerek Ticaretimiz de önemli geliþmeler oldu. Suriye ile kardeþ olduk Ortak bakanlar kurulu yaptýk,iki ülkenin sýnýrlarýnýn kalkacaðý söylendi,Þamgen vizesi olacaðýný ifade eden Hükümet yetkilileri,Ürdün Lübnan ýn da bu ortaklýða katýlacaðýný ifade ettiler. Irak ve Mýsýrla olan iliþkilerimiz Kahire'de miting yapacak kadar iyi gidiyordu ve ,Baþbakan Ortadoðu'da bir dünya lideri gibi geziyordu.Yeni Osmanlýcýlýk veya emperyal bir devlet olacaðý söylenirken Hükümet bölgesel güç olarak kendini ifade etti. Birden bütün bu tablo tersine nasýl ve neden döndü ve artýk bütün bu ülkelerle savaþýn eþiðine nasýl geldik . Pragmatik bir insan olan Baþbakanýn birden bire bu ülkeleri neden bu kadar yakýnýna aldý veya neden bu kadar karþýsýna aldý? Bu sorunun cevabýný geçenlerde Ýncirlik Üssünü ziyaret eden ABD'li heyetin baþkaný verdi.. Heyetin Baþkaný Rob Wittman "Patriotlar; Türk bürokratlarýn yavaþ hareket etmesi dolayýsý ile faaliyete geçemedi. Cumhurbaþkaný Gül ve Baþbakan Erdoðan nezdinde dostane baský yaptýk " dedi. Bu dostane Baský nedir? Nasýl Yapýlmýþtýr.? Ya bizim yanýmýzdasýnýz Ya karþýda ? Ýsterseniz borsanýzdan bir saatte 30 milyar dolarý çekeriz mi dediler? Siz , bizim verdiðimiz ölçüde komþularýnla iyi iliþkilerde olabilirsin mi dediler? Küreciðe konulan Füze Ýran a karþý,Patriotlar Suriye ye karþý. Neden ? Neden Hiçbir Müslüman Muhafazakar,cemaat üyesi , Ýslami entelektüel Bu sorularý sormuyor. Türkiye'deki muhalefet e Esad çý Baas çý derken,bir gün Esad ý Bombalayan Ýsrail'le ayný Rotada olmayý içine sindirebilecek mi Sayýn Baþbakan. Ýsrail'le ticaret hacmimiz ne kadar bileniniz var mý? Mutlaka One MÝnut ten sonra bitmiþtir diye düþünüyorsunuz deðil mi? Biz söyleyelim . Ýsrail'le ticaret hacmimiz her yýl yaklaþýk % 36 artarak 8 milyar dolar a yükselmiþtir. Yani Ýslami entelektüeller veya ulema içine sindirebiliyor mu? Maalesef siyasetin girdabýnda ,Dinle siyasi iliþkileri karýþtýran, üzerine dünyalýk nimet sosunun kokusunu alan ,adýný Muhafazakar koyan zümrenin desteklediði Ýktidarýn Panoramasý bu. Bölgesinde güç olma iddiasý da : bir planýn parçasý, Bugün en yakýn komþularýmýzla geldiðimiz savaþ durumu da Dostane Baský sonucunun bir parçasý imiþ. Bu patriotlar Türkiye'yi korumak içinse ABD nin bize dostane baský yapmasýna gerek var mý? Demek ki insan unutabiliyor deðil mi dostlar..

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.