Baþkan Evcilmen ‘Park Santralya'yý Tanýttý

Manavgat'in Sesi - - GÜNCEL -

Muratpaþa Belediyesi Antalya'nýn ilk elektrik santrali olan binanýn restorasyonuna yönelik proje çalýþmalarýný tamamladý. Baþkan Evcilmen, 'Park Santralya' adýný verdiði projeyi Muratpaþa Belediyesi Meclis üyelerine tanýttý.Antalya'nýn ilk elektrik santrali olarak Iþýklar mevkinde 1928 yýlýnda kurulan ve 1960 yýlýna kadar Antalya'nýn elektrik ihtiyacýný karþýlayan Eski Elektrik Santrali Binasý ýþýltýlý günlerine geri dönüyor. Binadan günümüze ancak taþ duvarlar ve korozyona uðramýþ tribün parçalarý kaldýðýný belirten Muratpaþa Belediye Baþkaný Süleyman Evcilmen, Park Santralya adýný verdiði projeyi Muratpaþa Belediyesi Baþkanlýk Toplantý Salonu'nda Muratpaþa Belediyesi Meclis üyelerine tanýttý. Baþkan Evcilmen, Muratpaþa Belediyesi olarak 2 yýldýr bu önemli ve eski yapýyý gelecek nesillere aktarmak üzere çok yoðun çalýþmalar yaptýklarýný vurguladý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.